عنوان انگلیسی مقاله:

Revisiting customers’ perception of service quality in fast food restaurants

ترجمه عنوان مقاله: بازبینی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران های فست فود

$$$: فقط 34500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه پژوهش
 • کیفیت غذا و رضایت مشتری
 • نسبت قیمت- ارزش و رضایت مشتری
 • مدل مفهومی و فرضیه ها
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
 • ویژگی های جمعیت شناختی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات
 • بحث و بررسی و مفاهیم مدیریتی
 • پژوهش ات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بازبینی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران های فست فود

این پژوهش به دنبال پژوهش قبلی در مورد بازاریابی رستوران فست فود انجام شده است. جامعه آماری این آن متشکل از مشتریان واقعی رستوران فست فود است. به دنبال پیشینه پژوهش، داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی تائیدی، مدلسازی ساختاری معادلات، و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل می شوند. یافته های این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتری و هم چنین کیفیت خدمات و رتبه بندی آن ها را در زمینه رستوران فست فود کمک می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هیچ روش مستقیمی برای افزایش نیات رفتاری از طریق بهبود کیفیت خدمات رستوران های فست فود وجود ندارد.

در واقع، نیات رفتاری می توانند از طریق رضایت مشتری به عنوان یک واسطه بهبود یابند. علاوه بر این، در مقاله مطالعه موردی وجود دارند، که نشان می دهند رضایت مشتری می تواند از طریق کیفیت خدمات، کیفیت غذا، و نسبت قیمت – ارزش بهبود یابد، که این به نوبه خود موجب بهبود غی رمستقیم نیات رفتاری در این صنعت می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است اولویت بندی تمرکز مدیران و تخصیص منابع برای جلب رضایت مشتری و ابعاد مختلف کیفیت خدمات می باشند، که می توانند توسط مدیران رستوران های فست فود برای تعیین دستورالعمل ها و استراتژی های مربوط به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی: خرده فروشی فست فود، رضایت مشتری، نیات رفتاری بازاریابی خدمات مصرف کننده، استراتژی بازاریابی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط