عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship Marketing in 2015: A Delphi Approach

ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر & ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

پس از گذشت 20 سال بازار یابی رابطه مند یازاریابی در دوره رنسانس و هر نمونه دیگری از این قبیل را به خوبی بیان می کند. هر چند اثرات نا معین وجود دارد، بازار یابی رابطه مند می تواند در مقابل چالش های جدی و مهم به خوبی عمل نماید. سوال های مربوط به آینده بازار یابی رابطه مند می تواند توسط افراد تاجرو افراد دارای تحصیلات آکادمیک پاسخ داده شود. برای پاسخ به این سوالات؛ مادر  روش دلفی (جهت بررسی پیش بینی) 12 تن از افراد متخصص درزمینه بازار یابی رابطه مند را به کار گرفتیم و به کمک یکی از گزارشات مربوط به تغییرات بالقوه حوادثی را که در سال 2015 ممکن است اتفاق بیفتد را ترسیم نمودیم.

گزارش حاضر این بررسی را در 4 طبقه عمده طبقه بندی می کند.آن همچنین جزئیات معانی مدیریتی مربوط به یکی از آنهارا مانند ذیل بررسی می کند. آزمایش رویکرد رابطه مداری. تولید داده های جدید و کارکردن گروه ها با یکدیگر.

کلمات کلیدی: اجتماع مدیریت مشتری مداری(CRM)، دلفی، قومنگاری، آزمایش، بازاریابی رابطه مند

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png