عنوان انگلیسی مقاله:

Employee Burnout: A Meta-Analysis of the Relationship Between Age or Years of Experience

ترجمه عنوان مقاله: ایجاد نظریه‌ی تحلیلی: فرسودگی شغلی کارمند تحلیل رابطه‌ی بین سن و سابقه کاری

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: Sage Publications

نوع فایل: word

دانلود مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مطالعه با انجام یک متا آنالیز بر یافته های مطالعات تحقیقاتی که تا الان در مورد روابط بین فرسودگی شغلی کارکنان و سابقه کاری انجام شده، رابطه بین سابقه کاری و فرسودگی شغلی کارکنان را بررسی  می نماید. این مسئله از این نظر دارای اهمیت کاربردی است که آیا سابقه کاری عاملی مربوط به فرسودگی شغلی در تناسب با روش های بررسی فرسودگی شغلی هست یا نه. نتایج حاکی از این بود که همبستگی منفی پایینی بین سن کارمند و خستگی عاطفی، یکی از مؤلفه های فرسودگی شغلی، حداقل برای کارکنان در برخی از زمینه ها در ایالات متحده وود دارد، و احتمالا همبستگی منفی پایینی نیز بین سابقه کاری در یک زمینه و خستگی عاطفی آن وجود دارد.

واژه های کلیدی: فرسودگی شغلی؛ متا آنالیز؛ سن؛ سابقه کاری