عنوان انگلیسی مقاله:

Performance measurement of an enterprise and business units with an application to a Taiwanese hotel chain

ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه

چکیده

ارزیابی عملکرد یک موضوع مهم برای مدیران محسوب می شود چرا که توزیع بودجه و یا بهبود عملکرد واحدهای کسب وکار، به عنوان یک منبع ارجاعی در تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.
 این مطالعه، مدل تجزیه و تحلیل پوششی داده را به منظور ارزیابی عملکرد یک شرکت تغییر داده و نشان می دهد که ما می توانیم ستاده های موجود مدل اصلاحی را برای محاسبه آسانتر کارایی واحدهای کسب وکار بکار ببریم بعلاوه ارزیابی کارایی یک زنجیره هتل از طریق مرور ادبی و استفاده از دیدگاه متخصصین انجام می پذیرد که به تعیین فاکتورهای اندازه گیری منجر شده است و چندین دیدگاه مدیریتی مختلف مورد بحث واق شده است.

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، سکون، صنعت هتل داری