عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer Expectations and Culture: The Effect of Belief in Karma in India

ترجمه عنوان مقاله: انتظارات مصرف کننده و فرهنگ: اثر اعتقاد به کارما در هند

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: Tuck School of Business at Dartmouth

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله انتظارات مصرف کننده و فرهنگ: اثر اعتقاد به کارما در هند

در عرصه انتظارات مشتری  به پرداخت تاثیر بر انتظارات از تغییر در متغیر فرهنگی منحصر به فرد در یک کشور توجه نسبتاً کمی شده است اینجا ما در کشور هند، نفوذ فرهنگ عمده نسبت به میزان تمرکز در کار ما وجود دارد. تحقیق قبلی در ایالات متحده نشان می دهد که به حساسیت در انتظارات با عدم اطمینان کاهش می دهد ما در اینجا اثر اعتقاد به کارما در نتیجه داشتن یک گرایش های بلند مدت مقابله تمایل به کاهش انتظارات در دو مطالعه که اندازه گیری و اعتقاد پاسخ دهندگان نخست در کار ما بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که به میزان اعتقاد به کارما تا حد زیادی عامل از طریق تاثیر بر گرایش های بلند مدت دارد که آیا از کاهش اثر اطمینان به حساسیت در انتظارات است؟ این یافته ها نشان می دهد که توسط مطابقت آن ها را با انتظارات مشتری و عوامل فرهنگی مهم است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط