عنوان انگلیسی مقاله:

Broadening the scope of the resource-based view in marketing: The contingency role of institutional factors

ترجمه عنوان مقاله: انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی نقش احتمالی عوامل بنیادی

$$$: فقط 6500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 41 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

با طرح دیدگاه بر پایه منبع (RBV) نظریه بنیادی و شرکت، مولفان ، مدل یکپارچه ای در محتوای بازاریابی صنعتی آزمایش کرده اند که مرزهای RBV (دیدگاه بر منبع پایه) را در ترکیب عوامل بنیادی مربوط به مباحث سیاسی و اجتماعی، توسعه داده اند. استدلال این روش یکپارچه از دانشی سرچشمه میگیرد که در آن عملکرد شرکت میتواند با ترکیب توانایی مدیران در اقدامات ویژه و همچنین اکراه و نارضایتی آنها برای پیگیری آن رفتارها، بهتر فهمیده شود. مولفان مدل یکپارچه ای را توسعه داده اند که در آن، تاثیر مستقیم عوامل بنیادی بازاریابی، در توسعه عوامل دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی را بررسی کرده، و نقش اصلاح کننده عوامل بنیادی بازاریابی را بر سودمندی عملکرد دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی، را آزمایش میکند. نتایج تجربی، تایید عمومی این نظریه را نشان میدهد ، و این تحقیق چندین مفهوم برای انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازرایابی را ارائه میکند، با تاکید بر اینکه چگونه هماهنگی بین منابع بازاریابی، و محتوایی که آن منابع از آن گسترش می یابند، بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: نظریه نهادی، دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، رهبری تحول، جهت گیری بازار، سیاست در تصمیم گیری بازاریابی، مدیر عامل شرکت