عنوان انگلیسی مقاله:

Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method

ترجمه عنوان مقاله: الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

$$$: فقط 5000 تومان

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مشكل انتخاب در قرارداد برون سپاری
  • رویكردهای تصمیم چند شرطی
  • مدل تصمیم‌گیری
  • كاربردهای عددی
  • نتیجه‌گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در این مقاله مشکلات قرارداد برون سپاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مشکلات اساساً در زمان انتخاب منابع به دست آمده رخ می‌دهد. در اینجا قراردادهای برون سپاری در هر دو جنبۀ هزینه و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی ممکن است زمان تحویل احتمالی و اعتماد به نفس در تعهد کیفیت را نیز شامل شود. فرد تصمیم‌گیرنده در ارزیابی چند شرطی حسابها از مدل Electre استفاده می‌کند علاوه بر این هر یک از شرطها با استفاده از توابع کاربردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این الگو به هماهنگ ‌سازی هر دو روش قرارداد پیشنهادی اشاره دارد. در این مقاله فرمولاسیون برای الگوی تصمیم‌گیری و برنامه عددی در مدل مورد استفاده نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: برون سپاری انتخاب فروشنده، سرویس انتخاب برون سپاری، تصمیم‌گیری چند شرطی نظریۀ کاربردی، روش Electre

ترجمه مقدمه مقاله

مطالعات متعددی در زمینۀ روند معادلۀ برون سپاری با جنبه‌های مختلف این موضوع انجام گرفته است اسمیت و همکاران این مطالعه در چارچوبی ارائه شده است که نشان‌دهندۀ برون سپاری دریایی است که در نرم‌افزارهای توسعه یافته وجود دارد. این چارچوب پیشنهادی با پروژه‌ها و سایت‌ها که شامل جنبه‌های زیست محیطی می‌باشد پیوند خورده است. کرایوس و همکاران ]2[ به ارائه مدل فرآیند برای توسعه تأمین کنندگان بر اساس توسعه مطالعه اکتشافی پرداخته‌اند. با توجه به قرارداد برون سپاری یا تحقیقات انتخاب شده تعداد کمی از محققان به ادبیات این حوزه دست یافته‌اند.

Almeida با انتخاب قرارداد و تعمیر و نگهداری بر اساس الگوی چند شرطی سر و کار داشت و از و این همان چیزی بود که در آن از نظریه کاربردی چند خصلتی استفاده می‌کرد (MAUT). دولمین و مینی‌نو]4[ روش کمکی تصمیم‌گیری چند شرطی را ارائه کردند که PROMETHEE/GAIA نامیده شد و این روش یک شیوه تجهیزکنندۀ انتخابی بود که در قطارهای باری والوری و کروسن ]5[ به کار می‌رفت و عملکرد این مدل تجهیزکنندۀ انتخابی قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته بود. این مدل به جداسازی فروشندگان مستعدد در تولید کالاهای با کیفیت از افراد غیرمستعد می‌پرداخت. مطالعات آنها بر اساس برون سپاری تولیدات محسوس و غیر مناسب‌ برای سرویس برون سپاری بود.

الگوهای کمکی تصمیم‌گیری چند شرطی همچون MAUT و PROMETHEE به تصمیم‌گیرندگان این اجازه را می‌داد که به تصمیم‌گیری برای اهداف چندگانه تعیین کمیت حتی در زمانی که این اهداف دارای ویژگیهای متناقض هستند یا حتی زمانی که این ویژگیها به صورت ذهنی می‌باشند بپردازد این مقاله ارائه‌دهندۀ نتایج حاصل از برخورد با الگوی چند شرطی در جهت تصمیم‌گیری فروشنده در برون سپاری انتخابی و استفاده از سهم نظریه کابردی در مشارکت با مدل Electre می‌باشند. از جمله مشکلات این امر انتخاب بهترین جایگزین برای قرارداد برون سپاری و در برگرفتن همۀ شروط در محاسبه می‌باشد. با تدوین و جمع‌آوری این مشکلات می‌توان به سؤالات مرتبط با آنها اینگونه پاسخ داد: برون سپاری در برگیرنده چه خدماتی می‌شود؟ و همین طور نشان دهندۀ وابستگیهای استراتژیک همچون مالکیت در برابر برون سپاری می‌باشد.

هر قرارداد جایگزین بر ارزش قرارداد خاص و ویژگیهای كیفیت خدمات اشاره دارد. ارائه زمان احتمالی، اعتماد به نفس، تعهد در خصوص ضرب‌الجل‌ها و كیفیت سرویس در میان ویژگیهای كیفیت خدمات از جمله این خصوصیات می‌باشند. تصمیم‌گیرندگان به انتخاب بهترین گزینه با توجه به محاسبه مدل منطبق از طریق الگوی چند شرطی می‌پردازند. در تابع كاربردی و روش ElECTRE باید مشكلات این مدل را در نظر گرفت. (2)

ترجمه نتیجه گیری مقاله

دو رویكرد چند شرطی با معیارهای چند گانه در برخورد با مشكلات مشابه به كار گرفته شده است: روش MAUT وPROMETHEE.

رویكرد مبتنی بر روش  MAUT به وسیله كه توسط آلمیدا ارائه شده است (3) مربوط به قرارداد تعمیر و نگهداری می‌باشد و روش PROMETHEE در چارچوب حمل و نقل در راه‌آهن می‌باشد. كه مدل انتخابی تهیه كنندگان  MininnoوDulmin بد كه روش كلاسیك براساس PROMETHEE و با GAIA مشاركت داشت (13) مدل‌سازی مشكلات انتخاب تهیه‌كنندگان تا چارچوب حمل و نقل راه‌آهن بود. توسعه میناس‌های ضوابط برای شناسایی شدت ترجیح یکی از جایگزین‌ها بر دیگری به عنوان راه قطعی انتخاب شد. چارچوب مشكلات در این مقاله مرتبط با خدمات برون سپاری، مربوط به جایی است كه به برخی از ابهامات متغیرها وابسته است از جمله: زمان تحویل و قابلیت اعتماد و اطمینان ، جایگزین داده‌ها.

سپس تابع كاربردی در جهت ارزیابی بهم پیوستگی و عدم قطعیت متغیرها معرفی شده است. این توابع كاربردی به صورت مجتمع در چارچوب ELECTRE به منظور دستیابی به ارزیابی چندشرطی در رویكرد غیرجبرانی می‌باشد. (12)

از مشكلات ویژه دیگری كه سابقاً مورد بررسی قرار گرفته است و مشاركت‌های مبتنی بر تئوری كاربردی (16و15) با استفاده از روش (12و7) ELECTRE برای یک چارچوب خاص از مشكلات با استفاده از تجزیه و تحلیل آن به كار رفته، فرضیه تابع احتمالی برای مدت تعمیری می‌باشد. (17)

MAUT مناسب‌ترین شیوه چند شرطی برای مشكلات تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان می‌باشد با توجه به ساختار MAUT كه در برگیرنده ساختار برهان احتمالاتی نظریه كاربردی می‌باشد (16و6) مشكلات تصمیم‌گیری در این زمینه معمولاً تحت شرایط عدم اطمینان نیازمند روش چند شرطی مناسب می‌باشند. در اغلب موارد به نظر می‌رسد كه روش MAUT برای انجام این وظیفه مناسب است با این حال با توجه به الزامات این نظریه برای مشكلات چند شرطی همیشه استفاده از روش MAUT امكان پذیر نمی‌باشد. الزامات اصلی این نظریه ارائه دهنده این مفهوم است كعه این نظریه شامل عقلانیت جبران در میان معیار (12) می‌باشد كه در برگیرنده روش تجمع تمام ضوابط اخذ توابع سودمند چند شرطی است و این عقلانیت است كه همیشه توسط تصمیم گیرندگان قابل قبول می‌باشد. عقلانیت تصمیم گیرندگان ممكن است نیاز به استفاده از روش های غیرجبرانی داشته باشد كه در آن نشان از حمایت از فرآیند تصمیم‌گیری كه نیازمند تمام معیارهای متراكم نیست باشد. روش ELECTRE ممكن است روند تصمیم‌گیری را در این شرایط پشتیبانی كند. (12)

مدل پیشنهادی در مقاله ارائه شده، روش های جایگزین برای تجزیه و تحلیل مشكل قرارداد برون سپاری همچون مسأله‌ای كه قبلاً مورد بررسی قرار گرفت می‌باشد. (17و4و3)

با استفاده از نظریه كاربردی هر یك از معیارها نماینده تابع سودمند است كه شامل ساختار احتمال مشكل می‌باشد. این تابع احتمالی برای زمان تحویل به عنوان تابع احتمالی چگالی گاما فرض می‌شود. ارزیابی معیارهای بیان شده توسط هر تابع سودمند از طریق تجزیه و تحلیل روش ELECTRE ارائه شده است. این مقاله در برگیرنده ساختار مدل تصمیم‌گیری ، در پشتیبانی از تصمیم گیرندگان و ارائه كاربردهای عددی استفاده از این مدل می‌باشد.

چکیده انگلیسی مقاله

An outsourcing contract problem has been analyzed. This is a typical problem when dealing with outsourcing vendor selection. For each alternative of an outsourcing contract there is an evaluation of both cost and quality of service. The latter may include probabilistic delivery time and confidence in quality commitment. The decision-maker takes into account multicriteria evaluation through ELECTRE method. Besides, each criterion is evaluated through a utility function. The model integrates both approaches to indicate a contract proposal. This paper presents the formulation for the decision model and a numerical application to illustrate the use of the model.
Keywords: Outsourcing vendor selection; Outsourcing service selection; Multicriteria decision; Utility theory; ELECTRE method

مقدمه انگلیسی مقاله

Several studies have been conducted on the process of outsourcing dealing with different aspects of this matter. Smith et al. [1] have presented a framework that addresses issues that arise in the context of the offshore outsourcing of software development. The proposed framework links projects and sites, including environmental aspects. Krause et al. [2] have developed a process model for supplier development based on an exploratory study. Regarding the outsourcing contract or supplier selection little research has been found in the literature. Almeida [3] has dealt with maintenance contract selection based on a multicriteria model, which uses contributions from multiattribute utility theory (MAUT). Dulmin and Mininno [4] have presented a multicriteria decision aid method, so called PROMETHEE/GAIA to approach a suppliers selection model, which is applied in the context of the rail transportation. Valluri and Croson [5] have studied the performance of a supplier selection model, which displays a reward and punishment profile under incomplete information. The model separates sellers capable of producing highquality goods from those incapable of doing so. Their study is based on outsourcing of tangible products and is not adequate for service outsourcing. Multicriteria decision aid methods such as PROMETHEE/GAIA and MAUT allow the decision-maker to quantify multiple objectives even when these objectives contain conflicting attributes or when they are subjective. The present paper presents results of research dealing with a multicriteria decision model for outsourcing vendor selection, using contributions from utility theory associated with the ELECTRE method. The problem consists of selecting the most appropriate alternative for an outsourcing contract taking several criteria into account. The formulation of the problem answers the question: “What types of services can be outsourced?” and addresses strategic concerns such as ownership versus outsourcing. This can be done by including, among the alternatives to be analyzed an alternative that consists of the ownership of the service function instead of outsourcing. Each contract alternative implies a specific contract cost and service quality characteristics. Probabilistic delivery time, confidence commitment regarding deadlines and service quality are among these service quality characteristics. The decision-maker has to choose the best alternative taking into account the consequences modeled through a multicriteria method. Utility function [6] and ELECTRE method [7] have been taken into account to model this problem.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Two different multicriteria approaches have been applied to deal with multiple criteria in similar problems: MAUT and the PROMETHEEmethod. The approach based onMAUThas been presented inAlmeida [3] related to maintenance contracts.Amodel based on PROMETHEEhas been applied in the rail transportation context [4] to approach a suppliers selection model. Dulmin and Mininno [4] use the classical approach based on PROMETHEE and associated with GAIA [13] to modeling a suppliers selection problem, applied to the context of rail transportation. The development of criteria scales to identify the intensity of preference for one alternative over another is based on deterministic way. The problem approached in this paper is related to the context of service outsourcing, where uncertainties of some variables are relevant, such as: delivery time ti and dependability di , for a given alternative ai . Then, a utility function is introduced in order to incorporate the uncertainty evaluation of those variables. Theses utility functions are integrated into the ELECTRE framework in order to obtain multicriteria evaluation within a non-compensatory approach [12]. Another specific problem previously analyzed [17] is also based on contributions from utility theory [15,16] associated with ELECTRE method [7,12]. That problem has been analyzed for a particular context of maintenance problems using the exponential probability function assumption for repair time [17].
MAUT is the most appropriate multicriteria approach for decision problems under uncertainty, due to the structure of MAUT, which incorporates the probabilistic axiomatic structure of the utility theory [6,16]. Decision problems within this context are typically problems under uncertainty situations, requiring the appropriate multicriteria methodology. In most casesMAUT seems to accomplish this task. However, considering the requirements of this theory for multicriteria problems, it is not always possible to use MAUT. The main requirements of this theory imply a rationality that involves compensation among the criteria [12], which involves the procedure for aggregation of all criteria obtaining a synthesis multicriterion utility function. This rationality is not always accepted by the decision maker. The decision-maker rationality may require a non-compensatory method, where the decision support process does not require an aggregation of all criteria. The ELECTRE method may support decision process under this situation [12]. The model proposed in this paper presents an alternative approach for analyzing an outsourcing contract selection problem, such as those previously analyzed [3,4,17].
Using utility theory each criterion is represented by a utility function, incorporating the probabilistic structure of the problem. The probability function for the delivery time is assumed to be gamma probability density function. The evaluation of the criteria represented by each utility function is analyzed through the ELECTRE method. The paper includes the structure of the decision model to support the decision-maker and a numerical application illustrates the use of the model.

 

 

مطالب مرتبط