عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China

ترجمه عنوان مقاله: اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

$$$: فقط 1000 تومان

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل تحقیق و فرضیات
 • ویژگی های مورد اعتمادان (فروشندگان الکترونیکی)
 • شهرت و اندازه
 • انسجام چند کاناله
 • اطمینان سیستم
 • ویژگی های اعتماد کنندگان (مشتریان)
 • تمایل (گرایش) به اعتماد
 • پیامدهای اعتماد مشتری
 • اعتماد مشتری، طرز تلقی، و میل به خرید
 • اعتماد مشتری و درک ریسک
 • درک ریسک، طرز تلقی (طرز فکر)، و میل به خرید
 • جدول 1- معیارهای متغیرهای مدل
 • نتایج
 • ویژگی های آماری پاسخ دهندگان
 • آزمون برای مغایرت روش مشترک
 • مدل بندی معادله ساختاری (SEM)
 • تعادل اندازه گیری
 • مدل اندازه گیری
 • مدل ساختار
 • آزمون فرضیه
 • بحث
 • دلالت و نتایج
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا، سنگاپور و چین بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد به طور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد. اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسک مشاهده شده دارد. مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند.

واژه های کلیدی: تجارت الکترونیک، اعتماد، ایالات متحده، سنگاپور، چین