عنوان انگلیسی مقاله:

Asymmetric Information and Profit Taking in Crop Insurance

ترجمه عنوان مقاله: اطلاعات نا متقارن و سود با توجه به بیمه محصولات

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 23 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • کارهای مربوطه
 • حداکثر نفوذ
 • شکل گیری نظرات
 • بیانیه مسئله
 • مدل
 • مدل IC-OC
 • مدل IMIC-OC
 • معرفی مدل IMIC-OC
 • خصوصیات مدل IMIC-OC
 • آزمایشات
 • مجموعه داده
 • برآورد پارامتر
 • اعتبارسنجی مدل IC-OC
 • روش های پایه
 • عملکرد مدل IC-OC
 • حداکثر تاثیر
 • آنالیز پارامتر
 • روش های پایه
 • مقایسات در میان الگوریتم ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

بازده مازاد برای تولیدکنندگان، توسط شرکت فدرال بیمه محصولات، بیمه می شود که این بازده مازاد می تواند با توجه به اطلاعات نامتقارن یا از طریق طرح برنامه های بیمه آنها، افزایش یابد. با استفاده از اطلاعات قرارداد بیمه محصولات در واحد سطح برای محصولات عمده مانند ذرت، سویا، و گندم در پنج منطقه رو به رشد، ما شواهدی را یافتیم که در آن تولیدکنندگان در اغلب مناطق، ممکن است با انتخاب واحد اختیاری، پوشش دادن خرید، یا با استفاده از بازده انتقالی برای شرکت کردن در برنامه فدرال بیمه محصولات، سود کنند. همچنین شواهدی را یافتیم که در آن مزایا با ناهمگنی یا غیریکنواختی منابع زمین، افزایش می یابند. با این حال نتایج، فرضیه ای را که در آن تولیدکنندگان با انتخاب بیمه درآمد، سود می برند را حمایت نمی کنند و همچنین سطح بالای “عدم صلاحیت” دولت را در طرح و مدیریت سیستم بیمه محصولات نیز تایید نمی کنند.
کلمات کلیدی: پوشش خرید، بیمه محصول، بیمه درآمد، رفتارهای فرصت طلبانه، بازده انتقالی، نوع واحد

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

سیاست های کشاورزی بطور فزاینده ای از برنامه های مستقیم کالا counter-cyclical یا ضد چرخه ای به سمت بیمه های اجتماعی و برنامه های مدیریت ریسک تبدیل شده اند. قبل از اواسط دهه 1990 ، هنگامی که برنامه های بیمه محصولات ایالات متحده ، گزینه های بیمه بسیار کم و کمک های هزینه بیمه کمتر را ارائه می داد، نرخ مشارکت شان بسیار کم بود. کنگره، از طریق قانون اصلاحات کشاورزی سال 1994 و قانون حفاظت از خطر کشاورزی (ARPA) سال 2000 ، برای جلب مشارکت تولید کننده ها در برنامه بیمه محصولات بوسیله ی افزایش کمک هزینه های بیمه و با معرفی قراردادهای جدید بیمه ای، تلاش کرد (قانون حفاظت از خطر کشاورزی 2000) (1). انگیزه اصلی، امید در کاهش دادن پرداخت های تک کاره بلایای طبیعی یا کمک های اضطراری بود (Ker 2001). بطور دلخواه، کمک هزینه های بالاتر و گزینه های قرارداد بیمه توسعه یافته، به افزایش بارز وسعت زمین های به جریب بیمه شده کمک کردند، بطوریکه بین سالهای 1994 تا 2009 از 100 میلیون به 265 میلیون افزایش یافتند (USDA-RMA Bulletin, 2012). آخرین قانون لایحه کشاورزی ایالات متحده که در بیمه محصولات “ارتقا” یافت، به عنوان پرداخت های مستقیم ضدچرخه ای، اساسا و الزاما حذف شدند. از این رو، این درس (یا عبرت) برای آموختن تجربه ها تا به امروز، بسیار ارزشمند است. کمک هزینه ها و برنامه های پیچیده بیمه محصولات ممکن است این احتمال را افزایش دهد که تولید کنندگان با حداکثر سود، بتوانند مزایای اطلاعات را برای بازده انبار کردن، بطوریکه دولت در نظر دارد، مورد استفاده قرار دهند. چنین بازده های اضافی منجر به افزایش هزینه ها به مالیات دهندگان و بطور بالقوه تخصیص منابع ناکارآمد در بخش کشاورزی می شوند (2).

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

ما بررسی کردیم که آیا ویژگی های قراردادهای بیمه محصولات، پتانسیلی را برای کشاورزان به منظور بدست آوردن “سود مازاد” از بیمه محصول از طریق استفاده استراتژیک اطلاعات نامتقارن را ایجاد می کند. ما تصمیمات دولت را برای سوبسید بیمه در نظر گرفتیم، و فرض کردیم که دولت هیچ هدفی غیر از ایجاد مشارکت های بیشتر ندارد – به این صورت که دولت قصد (ناکارامد)تخصیص منابع مجدد را ندارد. علاوه براین، هدف حداقل هزینه ی اجرایی را نیز فرض کردیم (مد نظر قرار گرفتیم). آنالیز ما تحت این فرضیات، یک آزمون ضمنی و غیرمستقیم صلاحیت دولتی، حداقل در یکی از این عرصه ها است: آیا سازمان های دولتی، برنامه ی بیمه ای را طراحی می کنند که باعث ایجاد هیچ منابع مازاد ناکارآمد نمی شود بجز برای آنهایی که ریشه سوبسید پایه هستند. از این رو یافته های ما در بحث در مورد صلاحیت های دولتی و همچنین ارائه دروس خاص برای کمک به مدیران بیمه محصولات شرکت کرده اند و سیاست گذاران ” تن یا لحن” برنامه ها را برای مزایای مورد نظر با کمترین هزینه برای دولت ارائه می دهند.

چکیده انگلیسی مقاله

Excess returns to producers insured by the Federal Crop Insurance Corporation can arise due to asymmetric information or from the design of the insurance programs themselves. Using unique, unit-level crop insurance contract data for major crops such as corn, soybeans, and wheat in five growing regions, we find evidence that producers in most regions may profit by selecting optional units, buy-up coverage, or by using transitional yields to participate in the federal crop insurance program.We also find evidence that advantages increase with land resource heterogeneity. However, the results do not support hypotheses that producers profit by selecting revenue insurance, nor that high levels of government “incompetence” exist in the design and administration of the crop insurance system.
Keywords: Buy-up coverage, crop insurance, revenue insurance, opportunistic behavior, transitional yields, unit type.