عنوان انگلیسی مقاله:

Bridging the gap between information architecture analysis and software engineering in interactive web application development

ترجمه عنوان مقاله: از بین بردن شکاف بین تحلیل معماری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب

$$$: فقط 9500 تومان (ارزانتر از همه جا)

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پژوهش های مرتبط
 • راهکار پیشنهادی
 • شکل 1. جزئیات معماری ابزار InterArch
 • طراحی معماری راهکار پیشنهادی
 • توصیف کلی ابزار InterArch
 • شکل 2. رابط کاربری InterArch که به سه بخش A، B و C تقسیم شده است.
 • قواعد تبدیل
 • قواعد سلسله مراتب
 • قواعد پیکربندی
 • شکل 3. ماژول قواعد پیکربندی InterArch
 • یوزکیس
 • قواعد رابطه انجمنی و ارتباط برای پردازش عناصر بصری
 • شکل 4. مدل آزمایشی یک محصول برای یک فروشگاه آنلاین
 • شکل 5. نمودار کلاس UML که از تبدیل مدل محتوای IA به دست آمده است
 • آزمایش کاربر
 • شرکت کنندگان و منابع
 • توصیف فعالیت آزمایشی
 • توصیف پرسشنامه
 • شکل 6. میانگین نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای اندازه گیری شده ….
 • تحلیل و نتایج
 • بررسی و اعتبارسنجی
 • نتیجه گیری و پژوهش های آتی
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب

تیم های برنامه نویسی وب از متخصصان غیر کامپیوتری تشکیل می شود که بر روی مدل سازی مفهومی جنبه های غیرکارکردی در برنامه های کاربردی نرم افزاری کار می کنند. در آینده، تحلیلگران و مهندسان نرم افزار در مواجهه با مراحل فنی پروژه نرم افزاری این اطلاعات مفهومی را پردازش می کنند. اما خودکار کردن انتقال این اطلاعات اغلب دشوار است زیرا اطلاعاتی که متخصصان مختلف پردازش می کنند دارای سطوح تجرید متفاوت و نیز هزینه ها و تلاش های قابل توجهی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

هدف اصلی این پژوهش به حداقل رساندن این مشکلات از طریق افزایش خودکارسازی و قابلیت همکاری در توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب است. برای حل این مشکل، ابزاری را ایجاد و ارزیابی کردیم که هدف آن از بین بردن شکاف بین تعاریف مفهومی از محتویات وب، یعنی معماری اطلاعات و عناصر UML مورد نیاز مهندسان نرم افزار برای تحلیل و طراحی و مرتبط کردن اطلاعات کارکردی و غیر کارکردی برای انجام بقیه فعالیت های فنی در طول فرایند توسعه نرم افزار است.  

کلیدواژه ها: تعامل انسان و کامپیوتر، معماری اطلاعات، توسعه کاربر نهایی، مهندسی نرم افزار

ترجمه مقدمه مقاله

معماری اطلاعات

معماری اطلاعات (IA) پارادایم جدیدی است که به تدریج در اکثر پروژه هایکنونی برنامه نویسی وب وارد شده است. IA به عنوان علم ساختاردهی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات تعریف می شود که در آن کاربردپذیری نقش مهمی را در راهکارهای ایجاد شده ایفا می کند [1]. به عنوان مثال، IA به طور مستقیم در توسعه وب سایت، دستگاه های موبایل، دستگاه های فروش خودکار و رابط کاربری بازی های الکترونیکی نقش دارد. هدف اصلی معماری اطلاعات تسهیل پردازش و همانندسازی اطلاعات و نیز درک فعالیت های انجام شده کاربران در یک فضای اطلاعاتی تعریف شده است [2]. روش تعامل افراد با محیط های اطلاعاتی دیجیتالی تحت تأثیر مستقیم معماری اطلاعات است [3].

معمار اطلاعات

معمار اطلاعات، فرد مسئول معماری اطلاعات است. او در مراحل اولیه توسعه برنامه کاربردی تعاملی وب فعالیت می کند و تلاش می کند تا اطلاعات مفهومی ارائه شده از سوی کاربر و اطلاعات فنی (یعنی تحلیل و طراحی) مورد نیاز مهندسان نرم افزار برای پیاده سازی برنامه کاربردی وب نهایی را مرتبط کند. اما نقش معمار اطلاعات و مهندس نرم افزار معمولاً همسو نیست زیرا ممکن است معمار اطلاعات دارای پیشینه ای غیر فنی باشد و بیشتر به فعالیت های مفهومی یا ارگونومیک گرایش داشته باشد.

این موضوع حصول اطمینان از وجود قابلیت همکاری و همسویی بین خروجی های تولید شده از سوی معمار اطلاعات و ورودی های مورد نیاز مهندس نرم افزار را الزامی می سازد. اگر بتوان این جریان اطلاعات را به صورت خودکار انجام داد می توان زمان و تلاش مورد نیاز در پروژه نرم افزاری را به طور قابل توجهی  کاهش داد که این صرفه جویی به تمام کارشناسان امکان می دهد تا بر اساس دانش خود بر روی فعالیت ها تمرکز کنند و در نتیجه زمان انتقال اطلاعات بین این دو متخصص را به حداقل برسانند [4].

هدف این مقاله رفع این مشکل و از بین بردن شکاف بین فعالیت های انجام شده معمار اطلاعات و فعالیت های انجام شده مهندس نرم افزار است. برای انجام این کار یک ابزار CASE (مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر) با نام InterArch[5] (معماری تعاملی اطلاعات) را ارائه می کنیم که به متخصصان فضای مسأله امکان می دهد تا بر تحلیل و جستجوی محتوا تمرکز کنند در حالی که این ابزار به طور خودکار کلاس های UML را برای مهندسان نرم افزار ایجاد می کند و به طور ضمنی عناصر فضای مسأله را ارائه می کند.

هدف مقاله از بین بردن شکاف بین تحلیل معماری اطلاعات

 • ایجاد اطلاعات تحلیل و طراحی برای تحلیلگران و مهندسان نرم افزار از روی طرح های مفهومی محتویاتی که پیشتر معمار اطلاعات ایجاد کرده است.
 • ساخت یک ابزار CASE با کاربری آسان برای معمار اطلاعات که امکان ایجاد خودکار اطلاعات تحلیل و طراحی را برای تحلیلگران و مهندسان نرم افزار از روی توضیحات مفهومی ایجاد شده توسط معمار طلاعات فراهم می کند و در نتیجه شکاف بین فعالیت های اولیه پروژه (در فضای مسأله) و فعالیت های توسعه فنی (در فضای راه حل) را از بین می برد.
 • ارزیابی کاربردپذیری این ابزار از طریق آزمایش کاربر به منظور به دست آوردن بازخورد اولیه برای بهبود ابزار از طریق فرایند تکراری و تدریجی توسعه کاربرمحور.

ساختار این مقاله به این شکل است. بخش 2 پژوهش های مرتبط را معرفی می کند. بخش 3 روش ما را با جزئیات ارائه می کند. بخش 4 قواعد تبدیل مورد استفاده در روش ما را توضیح می دهد. بخش 5 برای نشان دادن جزئیات عملکرد ابزار ما یک یوز کیس را ارائه می کند. بخش 6 ارزیابی کاربر واقعی برای اندازه گیری کاربردپذیری روش ما را ارائه می کند. در نهایت، بخش 7 درباره نتایج و پژوهش های آتی بحث می کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

تعاریف مفهومی IA و نیز مکانیزمی برای تبدیل این اطلاعات به اطلاعات

در این مقاله روشی را ارائه کردیم که شامل رویه ای برای نمایش اطلاعات حاصل از تعاریف مفهومی IA و نیز مکانیزمی برای تبدیل این اطلاعات به اطلاعات تحلیل و طراحی است که مهندسان نرم افزار به منظور توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب باید آن اطلاعات را پردازش کنند. این روش از طریق ساخت و ارزیابی یک ابزار CASE با نام InterArch اعتبارسنجی شد.

هدف اصلی InterArch از بین بردن شکاف بین طرح های مفهومی سطح بالای IA و طرح های غیر کارکردی نرم افزار و فراهم کردن کلاس های تحلیل و طراحی مورد نیاز برای پیاده سازی نرم افزارهای تعاملی در فضای راه حل است. برای انجام این کار، این ابزار به طور خودکار نمودارهای کلاس UML را با استفاده از XMIبه عنوان زبان واسط بازنمایی (که ابزارهای CASE مختلف نیز از آن پشتیبانی می کنند) از روی تعاریف مدل محتوای وب سایت های تعاملی ایجاد می کند. این کار قابلیت همکاری برای ترکیب کلاس های کارکردی و غیر کارکردی را در فرایند مهندسی توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب افزایش می دهد.

نتایج به دست آمده در ارزیابی اولیه کاربردپذیری

نتایج به دست آمده در ارزیابی اولیه کاربردپذیری ابزار نشان دهنده نمرات مثبت و قابل قبول ادراک کاربر در مورد مطلوبیت، سهولت استفاده، سهولت یادگیری و رضایت است. علاوه بر این، جلسات ضبط شده از طریق روش های تحلیل گذشته نگر و تفکر با صدای بلند به ما امکان داد تا اطلاعات بیشتری راجع به تعامل کاربر با ابزار به دست آوریم. همچنین پرسش های باز موجود در پرسشنامه، اطلاعات ارزشمندی را برای آگاهی از نقاط قوت و حوزه های بهبود InterArch فراهم کرد.

علاوه بر بهبود InterArch در مورد نتایج اولیه به دست آمده، یکی از مسیرهای محتمل برای پژوهش های آتی وارد کردن ویژگی های معنایی در این ابزار است (یعنی وارد کردن نظرات در عناصر محتوا از طریق متخصصان اطلاعات). این کار اطلاعات معنایی [16]بیشتری را برای مهندسان نرم افزار فراهم می کند به طوری که محدودیت های پیشرفته تر به طور خودکار برای فضای راه حل ایجاد خواهد شد. همچنین مسیر جالب دیگری که می تواند در نظر گرفته شود مدلسازی ویژگی های دسترس پذیری و کاربردپذیری صریح در مراحل اولیه پروژه نرم افزاری با استفاده از InterArch است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123