عنوان انگلیسی مقاله:

Bridging the gap between information architecture analysis and software engineering in interactive web application development

ترجمه عنوان مقاله: از بین بردن شکاف بین تحلیل معماری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پژوهش های مرتبط
 • راهکار پیشنهادی
 • شکل 1. جزئیات معماری ابزار InterArch
 • طراحی معماری راهکار پیشنهادی
 • توصیف کلی ابزار InterArch
 • شکل 2. رابط کاربری InterArch که به سه بخش A، B و C تقسیم شده است.
 • قواعد تبدیل
 • قواعد سلسله مراتب
 • قواعد پیکربندی
 • شکل 3. ماژول قواعد پیکربندی InterArch
 • یوزکیس
 • قواعد رابطه انجمنی و ارتباط برای پردازش عناصر بصری
 • شکل 4. مدل آزمایشی یک محصول برای یک فروشگاه آنلاین
 • شکل 5. نمودار کلاس UML که از تبدیل مدل محتوای IA به دست آمده است
 • آزمایش کاربر
 • شرکت کنندگان و منابع
 • توصیف فعالیت آزمایشی
 • توصیف پرسشنامه
 • شکل 6. میانگین نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای اندازه گیری شده ….
 • تحلیل و نتایج
 • بررسی و اعتبارسنجی
 • نتیجه گیری و پژوهش های آتی
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تیم های برنامه نویسی وب از متخصصان غیر کامپیوتری تشکیل می شود که بر روی مدلسازی مفهومی جنبه های غیرکارکردی در برنامه های کاربردی نرم افزاری کار می کنند. در آینده، تحلیلگران و مهندسان نرم افزار در مواجهه با مراحل فنی پروژه نرم افزاری این اطلاعات مفهومی را پردازش می کنند. اما خودکار کردن انتقال این اطلاعات اغلب دشوار است زیرا اطلاعاتی که متخصصان مختلف پردازش می کنند دارای سطوح تجرید متفاوت و نیز هزینه ها و تلاش های قابل توجهی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی این پژوهش به حداقل رساندن این مشکلات از طریق افزایش خودکارسازی و قابلیت همکاری در توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب است. برای حل این مشکل، ابزاری را ایجاد و ارزیابی کردیم که هدف آن از بین بردن شکاف بین تعاریف مفهومی از محتویات وب، یعنی معماری اطلاعات و عناصر UML مورد نیاز مهندسان نرم افزار برای تحلیل و طراحی و مرتبط کردن اطلاعات کارکردی و غیر کارکردی برای انجام بقیه فعالیت های فنی در طول فرایند توسعه نرم افزار است.  

کلیدواژه ها: تعامل انسان و کامپیوتر، معماری اطلاعات، توسعه کاربر نهایی، مهندسی نرم افزار

ترجمه مقدمه مقاله

معماری اطلاعات (IA) پارادایم جدیدی است که به تدریج در اکثر پروژه هایکنونی برنامه نویسی وب وارد شده است. IA به عنوان علم ساختاردهی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات تعریف می شود که در آن کاربردپذیری نقش مهمی را در راهکارهای ایجاد شده ایفا می کند [1]. به عنوان مثال، IA به طور مستقیم در توسعه وب سایت، دستگاه های موبایل، دستگاه های فروش خودکار و رابط کاربری بازی های الکترونیکی نقش دارد. هدف اصلی معماری اطلاعات تسهیل پردازش و همانندسازی اطلاعات و نیز درک فعالیت های انجام شده کاربران در یک فضای اطلاعاتی تعریف شده است [2]. روش تعامل افراد با محیط های اطلاعاتی دیجیتالی تحت تأثیر مستقیم معماری اطلاعات است [3].

معمار اطلاعات، فرد مسئول معماری اطلاعات است. او در مراحل اولیه توسعه برنامه کاربردی تعاملی وب فعالیت می کند و تلاش می کند تا اطلاعات مفهومی ارائه شده از سوی کاربر و اطلاعات فنی (یعنی تحلیل و طراحی) مورد نیاز مهندسان نرم افزار برای پیاده سازی برنامه کاربردی وب نهایی را مرتبط کند. اما نقش معمار اطلاعات و مهندس نرم افزار معمولاً همسو نیست زیرا ممکن است معمار اطلاعات دارای پیشینه ای غیر فنی باشد و بیشتر به فعالیت های مفهومی یا ارگونومیک گرایش داشته باشد. این موضوع حصول اطمینان از وجود قابلیت همکاری و همسویی بین خروجی های تولید شده از سوی معمار اطلاعات و ورودی های مورد نیاز مهندس نرم افزار را الزامی می سازد. اگر بتوان این جریان اطلاعات را به صورت خودکار انجام داد می توان زمان و تلاش مورد نیاز در پروژه نرم افزاری را به طور قابل توجهی  کاهش داد که این صرفه جویی به تمام کارشناسان امکان می دهد تا بر اساس دانش خود بر روی فعالیت ها تمرکز کنند و در نتیجه زمان انتقال اطلاعات بین این دو متخصص را به حداقل برسانند [4].

هدف این مقاله رفع این مشکل و از بین بردن شکاف بین فعالیت های انجام شده معمار اطلاعات و فعالیت های انجام شده مهندس نرم افزار است. برای انجام این کار یک ابزار CASE (مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر) با نام InterArch[5] (معماری تعاملی اطلاعات) را ارائه می کنیم که به متخصصان فضای مسأله امکان می دهد تا بر تحلیل و جستجوی محتوا تمرکز کنند در حالی که این ابزار به طور خودکار کلاس های UML را برای مهندسان نرم افزار ایجاد می کند و به طور ضمنی عناصر فضای مسأله را ارائه می کند.

به طور خاص، پژوهش ما اهداف زیر را دنبال می کند:

 • ایجاد اطلاعات تحلیل و طراحی برای تحلیلگران و مهندسان نرم افزار از روی طرح های مفهومی محتویاتی که پیشتر معمار اطلاعات ایجاد کرده است.
 • ساخت یک ابزار CASE با کاربری آسان برای معمار اطلاعات که امکان ایجاد خودکار اطلاعات تحلیل و طراحی را برای تحلیلگران و مهندسان نرم افزار از روی توضیحات مفهومی ایجاد شده توسط معمار طلاعات فراهم می کند و در نتیجه شکاف بین فعالیت های اولیه پروژه (در فضای مسأله) و فعالیت های توسعه فنی (در فضای راه حل) را از بین می برد.
 • ارزیابی کاربردپذیری این ابزار از طریق آزمایش کاربر به منظور به دست آوردن بازخورد اولیه برای بهبود ابزار از طریق فرایند تکراری و تدریجی توسعه کاربرمحور.

ساختار این مقاله به این شکل است. بخش 2 پژوهش های مرتبط را معرفی می کند. بخش 3 روش ما را با جزئیات ارائه می کند. بخش 4 قواعد تبدیل مورد استفاده در روش ما را توضیح می دهد. بخش 5 برای نشان دادن جزئیات عملکرد ابزار ما یک یوز کیس را ارائه می کند. بخش 6 ارزیابی کاربر واقعی برای اندازه گیری کاربردپذیری روش ما را ارائه می کند. در نهایت، بخش 7 درباره نتایج و پژوهش های آتی بحث می کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

در این مقاله روشی را ارائه کردیم که شامل رویه ای برای نمایش اطلاعات حاصل از تعاریف مفهومی IA و نیز مکانیزمی برای تبدیل این اطلاعات به اطلاعات تحلیل و طراحی است که مهندسان نرم افزار به منظور توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب باید آن اطلاعات را پردازش کنند. این روش از طریق ساخت و ارزیابی یک ابزار CASE با نام InterArch اعتبارسنجی شد.

هدف اصلی InterArch از بین بردن شکاف بین طرح های مفهومی سطح بالای IA و طرح های غیر کارکردی نرم افزار و فراهم کردن کلاس های تحلیل و طراحی مورد نیاز برای پیاده سازی نرم افزارهای تعاملی در فضای راه حل است. برای انجام این کار، این ابزار به طور خودکار نمودارهای کلاس UML را با استفاده از XMIبه عنوان زبان واسط بازنمایی (که ابزارهای CASE مختلف نیز از آن پشتیبانی می کنند) از روی تعاریف مدل محتوای وب سایت های تعاملی ایجاد می کند. این کار قابلیت همکاری برای ترکیب کلاس های کارکردی و غیر کارکردی را در فرایند مهندسی توسعه برنامه های کاربردی تعاملی وب افزایش می دهد.

نتایج به دست آمده در ارزیابی اولیه کاربردپذیری ابزار نشان دهنده نمرات مثبت و قابل قبول ادراک کاربر در مورد مطلوبیت، سهولت استفاده، سهولت یادگیری و رضایت است. علاوه بر این، جلسات ضبط شده از طریق روش های تحلیل گذشته نگر و تفکر با صدای بلند به ما امکان داد تا اطلاعات بیشتری راجع به تعامل کاربر با ابزار به دست آوریم. همچنین پرسش های باز موجود در پرسشنامه، اطلاعات ارزشمندی را برای آگاهی از نقاط قوت و حوزه های بهبود InterArch فراهم کرد.

علاوه بر بهبود InterArch در مورد نتایج اولیه به دست آمده، یکی از مسیرهای محتمل برای پژوهش های آتی وارد کردن ویژگی های معنایی در این ابزار است (یعنی وارد کردن نظرات در عناصر محتوا از طریق متخصصان اطلاعات). این کار اطلاعات معنایی [16]بیشتری را برای مهندسان نرم افزار فراهم می کند به طوری که محدودیت های پیشرفته تر به طور خودکار برای فضای راه حل ایجاد خواهد شد. همچنین مسیر جالب دیگری که می تواند در نظر گرفته شود مدلسازی ویژگی های دسترس پذیری و کاربردپذیری صریح در مراحل اولیه پروژه نرم افزاری با استفاده از InterArch است.

چکیده انگلیسی مقاله

Web development teams comprise non-computer experts working on the conceptual modeling of non-functional aspects in software applications. Later on, such conceptual information is processed by analysts and software engineers to face the technical phases of the software project. However, this information transfer is often difficult to automate since the information processed by the different professionals involves different abstraction levels, as well as important cost and effort that need to be considered. The main aim of this research is to minimize these problems by increasing automation and interoperability in the development of interactive web applications. To take up this challenge, we have created and evaluated a tool that aims at bridging the gap between the conceptual definitions of web contents i.e., the information architecture, and the UML elements for analysis and design required by software engineers, connecting functional and non-functional information to achieve the rest of technical activities during the software development process.

Keywords: Human computer interaction, Information architecture, End user development, Software engineering

مقدمه انگلیسی مقاله

Information architecture (IA) is a recent paradigm that has been gradually introduced in most web development projects today. IA is defined as the science of structuring, organizing and managing information, where the usability plays an important role in the solutions created [1]. IA is directly involved in the development of website, mobile devices, vending machine and electronic games interfaces, to cite a few. Its main objective is to facilitate the processing and assimilation of information, as well as the understanding of tasks performed by users in a defined information space [2]. The way people interact with digital information environments is directly influenced by the information architecture [3]. The information architect is the person in charge of the IA. S/he works in the early phases of interactive web application development, attempting to connect the conceptual knowledge supplied by users and the technical information (i.e., analysis and design) needed by software engineers responsible for implementing the final web application. However, it is very common that the roles of information architect and software engineer rarely match, as the information architect may have a non technical profile more oriented to conceptual tasks or ergonomics. This makes it necessary to ensure some degree of interoperability and alignment between the output generated by the information architect and the input that the software engineer needs. If this flow of information can be done in an automatic way, time and effort can be drastically reduced in the software project, allowing each expert to concentrate on the task according to her/his knowledge, and so minimizing the time of the information transfer between both kinds of professionals [4]. The aim of this paper is to overcome this problem and bridge the gap between the tasks performed by the information architect and the ones achieved by the software engineer. To carry out this task, we propose a CASE (Computer Aided Software Engineering) tool called InterArch [5] (Interoperable Information Architecture), which allows experts in theproblem domain to focus on content analysis and navigation while the tool automatically generates UML classes for software engineers, implicitly supplying elements in the solution domain. Specifically, our research is based on the following objectives:
 • Generate analysis and design information for analysts and software engineers from the conceptual representations of contents earlier created by the information architect.
 • Build an easy-to-use CASE tool for the information architect that enables to automatically generate analysis and design information for analysts and software engineers from the conceptual descriptions created by the information architect, and so bridging the gap between the initial project activities, in the problem domain, and the technical development activities, in the solution domain.
 • Evaluate the usability of this tool by means of a user experiment, in order to obtain initial feedback for improvement through an iterative and incremental end-user-centered development process.
This paper is structured as follows. Section 2 introduces the related work. Section 3 presents our approach in detail. Section 4 describes the transformation rules used in our approach. Section 5 provides a use case to show the functioning of our tool in detail. Section 6 reports on an evaluation with real users to measure the usability of our approach. Finally, Section 7 discusses conclusions and future work.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

In this paper, we have presented an approach consisting of a formalism to represent knowledge from conceptual
definitions of the IA, and also a mechanism to transform this knowledge into analysis and design information to be processed by software engineers in order to develop interactive web applications. This approach has been validated through the construction and evaluation of a CASE tool called InterArch. The main aim of InterArch is bridging the gap between high-level conceptual representations of the IA and non functional representation of software, providing analysis and design classes that are necessary to implement interactive software in the solution domain. To carry out this task, the tool automatically generates UML class diagrams from content-model definitions of interactive websites, using XMI as intermediate language of representation that can also be processed by other different CASE tools. This increases interoperability in integrating functional and non-functional classes in the engineering process of interactive web application development. Results obtained in the early usability evaluation of the tool shown positive and acceptable ratings about the user’s perception on utility, ease of use, ease of learning and satisfaction. In addition, the sessions recorded through the retrospective analysis and thinking aloud protocols allowed us to obtain more detail regarding the user interaction with the tool. Also, the open questions included in the questionnaire reported valuable information to know the strengths and areas of improvement for InterArch. As future work, in addition to improve InterArch with the early results obtained, a promising line would be incorporating semantic features in the tool i.e., the inclusion of comments in the content elements by the information professional. This would provide further semantic information [16] for software engineers, so that more advanced constraints for the solution domain would be automatically generated. Also, another interesting line to consider is modeling explicit accessibility and usability properties in the early phases of the software project using InterArch.