عنوان انگلیسی مقاله:

An assessment of customers’ e-service quality perception, satisfaction and intention

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه های به کار رفته برای توضیح کیفیت سرویس وب
 • اندازه گیری کیفیت سرویس وب
 • اندازه گیری طرح های کیفیت خدمات
 • عملیاتی شدن ساختارهای (طرح های) کیفیت خدمات
 • روابط قبلی بین ساختارها
 • مدل تحقیق و فرضیه ها
 • مهارت های PC فرد (PC)
 • تسهیلات خدمات (SC)
 • خطر احتمالی (درک شده) (PR)
 • محتوا (گنجایش) وب سایت (WSC)
 • کیفیت سرویس (خدمات) وب (WSQ)
 • تمایلات رفتاری (BI)
 • خشنودی مشتری (SAT)
 • وسایل بررسی کردن (زمینه یابی)
 • محتوای وب سایت
 • خطر احتمالی (ریسک درک شده)
 • خشنودی مشتری
 • تمایلات رفتاری
 • تجزیه و تحلیل داده و نتایج
 • تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری
 • تجزیه و تحلیل مدل ساختاری
 • نتایج و کاربردهای مدیریتی
 • ضمیمه A . وسایل بررسی کننده
 • خطراحتمالی
 • سهولت خدمات
 • محتوای وب سایت
 • تمایلات رفتاری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری

این تحقیق، ابعاد کیفیت سرویس وب براساس خدمات ارائه شده (دریافتی) و توقعات مشتری های الکتریکی را بررسی می کند. ساختارهای قابل استفاده (مؤثر) کیفیت سرویس وب را گسترش دادیم و روابط آنها با رضایت مشتری و تمایلات رفتاری در محیط شغلی، الکترونیکی را تجزیه و تحلیل کردیم. سه جنبه کیفیت سرویس وب، خطرناک تعیین شد: سرویس و گنجایش وب و راحتی (سهولت). یکی از نتایج اصلی این تحقیق این است که گرچه خطر دریافتی کمتر ممکن است به پذیرش قابل قبول کیفیت سرویس وب منجر شود، تفسیر رضایت مشتری یا تمایلات رفتاری مثبت ضرورتی ندارد.

مهارت PC فرد ممکن است در پذیرش سهولت سرویس تأثیرگذار باشد اما بر چگونگی ارزیابی مشتری ها برای کیفیت سرویس وب، رضایت مشتری یا روش استفاده از سرویس الکترونیکی تأثیری ندارد. تأثیر غیر مستقیم یا مداخله کننده رضایت بر وب، کیفیت سرویس و تمایلات استفده (رفتاری) قویتر از تأثیر سرویس وب، کیفیت تمایلات رفتاری است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات وب،E-SERVQUAL، رضایت مشتری، نیات رفتاری، تحلیل عوامل، مشتریان الکترونیکی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقاله ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری

سرویس های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمده ای دارد. (کالیز و گاموسی، 2008؛ فینز و هو، 2006). همانطور که در رسانه های خبری گزارش شده، بخش های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخش های تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربهمی کنند. همانطور که محیط های شغلی الکترونیکی چالش های جدیدی را برای شرکت ها ایجاد کرده اند. یکی از این چالش ها، کیفیت خدمات الکترونیکی است که توسط وب سایت های شرکت و رسانه های الکترونیکی دیگر فراهم می شود. (لیائو پالویا و لین، 2006).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط