عنوان انگلیسی مقاله:

How to control the Indoor Environmental Quality through the use of the Do-It-Yourself approach and new pervasive technologies

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • پیشینه
 • اهداف
 • روش ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتایج
 • مشخصات پاسخ دهندگان
 • جدول 1.  صلاحیت ها و توصیف پاسخ دهندگان
 • چالش ها، استراتژی ها و فاکتورهای فراهم کننده ی منابع انسانی
 • جدول 2. بیشترین چالش ها و استراتژی های گزارش شده
 • جدول 3. روال مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های شرکت کننده
 • جدول 4. دسته های کارکنان سلامت که بیشترین مواجهه با چالش ها را دارند
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی

پیشینه: شیوه های صحیح مدیریت منابع انسانی (HR) برای حفظ افراد متخصص در بیمارستان ها ضروری است. با توجه به اصل استخدام و ابقاء کارکنان سلامت در قرن بیست و یک، نقش مدیران منابع انسانی در بیمارستان ها و افرادی که مدیریت منابع انسانی را همراه با سایر مسئولیت ها دارند، نباید دست کم گرفته شود. هدف این مطالعه، ارزیابی ادراک مدیران منابع انسانی درباره چالش هایی که با آن ها مواجه می شوند و استراتژی های اتخاذ شده­ی کنونی است. این مطالعه همچنین به دنبال ارزیابی فاکتورهای میسر کننده از جمله نقش، آموزش، تجربه و تمرینات منابع انسانی است.

روش ها: یک طرح مطالعه مقطعی برای مدیران منابع انسانی (و افرادی که نقش مدیریت منابع انسانی را در کنار سایر مسئولیت های خود دارند) در بیمارستان های لبنان مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه شامل ترکیبی از پرسش های پایان باز و بسته بود. پرسش ها شامل سابقه ی آموزشی، تجربه کاری، و جمعیت شناسی، به علاوه ی پرسش هایی درباره چالش های مواجه شده و استراتژی های کلیدی مورد استفاده بود. تحلیل داده های کمّی شامل تحلیل تک متغیره بود درحالی که برای پرسش های پایان باز از تحلیل موضوعی استفاده شد.

نتایج: در کل 96 نفر از 61 بیمارستان، پاسخگو بودند. افراد پاسخگو از نظر میزان تخصص در حیطه مدیریت منابع انسانی، سطوح مختلفی داشتند. تحلیل موضوعی نشان داد که چالش ها بسته به بیمارستان ها و افراد شرکت کننده متفاوت بود. بیشترین چالش های گزارش شده، حفظ کم کارمندان (56.7%)، نبود پرسنل با کفایت (35.1%)، و نبود سیستمی برای ارزیابی کارایی (28.9%) بود. برخی استراتژی های استفاده شده برای کاهش چالش های فوق شامل پیشنهاد آموزش و تمرین مداوم برای کارکنان (19.6%)، افزایش حقوق (14.4%)، و توسعه استراتژی های حفظ کارکنان (10.3%) بود. عدم تطابق بین چالش های گزارش شده و استراتژی ها مورد مشاهده قرار گرفت.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط