ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Assessing the influence of customer relationship management (CRM) dimensions on organization performance An emperical study in the hotel industry

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برابعاد عملکرد سازمانی مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دریافت پرسشنامه

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و فرضیه
 • مشتری مداری
 • مدیریت ارتباط با مشتری سازمان
 • مدیریت دانش
 • مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری
 • اندازه گیری عملکرد هتل
 • روش شناسی
 • چهارچوب تحقیقات
 • شکل 1: چهارچوب تحقیق
 • جمع آوری داده ها
 • اندازه گیری و مقیاس
 • جدول 1:بار وآزمون قابلیت اطمینان
 • جدول 2:همبستگی پیرسون در ضریب ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و دیدگاه های عملکرد هتل
 • نتایج
 • بحث
 • مفاهیم مطالعه
 • نتیجه گیری و مطالعات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان مثال مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان، مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری و جنبه های مختلف عملکرد سازمانی به عنوان مثال مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و آموزش و رشد در هتل های مالزی است.

طراحی، روش شناسی و رویکرد: یک مطالعه کمی است که در رابطه با 152 مدیر هتل مالزی از 5-3 ستاره  انجام شده و داده ها جمع اوری شده و مورد تجزیه و تحلیل رگراسیون قرار گرفته است که در راستای اهداف بیان این مطالعه می باشد.

یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمام ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری مثبت بوده و تاثیرقابل توجهی در دیدگاه های مختلف از عملکرد هتل دارد. با این حال تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری با یادگیری و رشد عملکرد هتل ارنباط معنی داری را نشان می دهد.

محدودیت های تحقیق و مفاهیم: تاکید شده است که ارتباط مستقیم بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و دیدگاه های عملکرد سازمانی و همچنین مطالعه در تنها هتل های 5-3 ستاره متمرکز شده است.

مفهوم علمی: مفاهیم علمی معنی داری بوجود امده است که ساختمان  گسترده و ابعاد موثر مدیریت ارتباط با مشتری را در هتل های بسیار مهم به صورت یک رقابت بالا و بهبود عملکرد در بخش هتل مالزی نشان می دهد.

اصالت و ارزش مقاله: مقاله مدیریت ارتباط با مشتری به طور خاص برای هتل ها در مالزی می باشد.

کلید واژه ها: سازمان مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، عملکرد هتل، مدیریت دانش، فناوری مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225