عنوان انگلیسی مقاله:

More communication is not always better? The interplay between effective communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر و تعارض بین فردی در تاثیر بررضایت

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع:الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه ها وفرضیه ها
 • رضایت مندی
 • تعارض بین فردی
 • اثرات کاهش ارتباط موثر
 • روش ها
 • نمونه اطلاعات جمع آوری شده
 • جدول1 آیتم هایاندازه گیریو ارزیابیاعتبار
 • نتایج
 • ارزیابی مدل
 • آزمون فرض
 • جدول 2 ماتریس همبستگی (n=298)
 • جدول3 رگرسیون رضایت
 • تجزیه تحلیل تکمیلی
 • جدول4 استاندارد ساختاری برآورد پارامتر معادله
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها جهت تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ارتباط موثر در سطوح شخصیتی نقش مهمی در توسعه بلند مدت رابطه خریدار و فروشنده دارد، اما روند ارتباطات بین فردی ممکن است با توجه به تعامل رویکرد بین دو طرف تعارض ایجاد کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر متقابل بین ارتباط موثر و در گیری بین فردی بر رضایت را بررسی می کند که سطح بالایی از ارتباط موثر با تاثیر منفی در رضایت نه تنها کاهش می یابد، بلکه تاثیر مثبت آن را مورد هجوم قرار می دهد. اطلاعات حاصل از داده های به دست آمده از 298 پایلوت نشان داد که افزایش ارتباط موثر، اثرات منفی تعارض در رضایت را کاهش داده، اما اثرات مثبت تعارض کار بر رضایت نیز کاهش می دهد. بنابراین، ارتباطات موثر برای بهبود رضایت خریداران مفید است، اما در زمان تعارض کار، همراه با سطوح پایین تعارض، یک فاکتور بسیار مهم در بهره وری موثر، ارتباطات است.

کلید واژه ها: ارتباطات موثر،تعارض کار،تعارض روابط، رضایتمندی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در یک رابطه بلند مدت مابین خریدار وفروشنده طبیعت این رابطه با تکیه بر هنجارها و ارزش های مشترک رقم می خورد. ارتباطات نقش بسیار حیاتی در توسعه ی روابط دارد. و همچنین برای توسعه ی ارزش ها و برای هماهنگی فعالیت وبه اشتراک گذاشتن آنها مهم است. علاوه بر این در برقراری ارتباطات نشان داده شده است که افزایش رضایت خریدار باعث افزایش اعتماد به نفس فروشنده و صداقت او می شود. به عنوان یک نتیجه می توان گفت که این اتفاق هزینه ی معامله را کاهش می دهد. رابطه طولانی مدت بین خریدار وفروشنده اهمیت ویژه ای در ارتباطات دارد به این معنی که درجه وکیفیت تبادل اطلاعات بالا رفته و در حقیقت کلید این موضوع می باشد.

ارتباط موثر می تواند توسعه ی مشترک چشم اندازها وکاهش ریسک وکاهش عدم اطمینان را دربرداشته باشد. همچنین انتظارات را منطقی وسوء تفاهم هارا از بین می برد. در رابطه با منابع روابط مابین خریدار وفروشنده برخی تحقیقات در دو سطح سازمانی وشخصی گزارش شده است. که در نتایج آنها برقراری ارتباط موثر به طور قابل توجهی کیفیت رابطه بافروشنده مانند اعتماد،تعهد ورضایت را تحت تاثیر قرار داده است. بااین حال این روند ممکن است دارای تعارض هایی نیز باشد. به طور خاص می توان گفت که تفاوت در دیدگاه ها، ایده ها ونظرات وجود دارد.


ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png