عنوان انگلیسی مقاله:

Self gifting guilt: an examination of self gifting motivations and post purchase regret

ترجمه عنوان مقاله: احساس پشیمانی پس از خرید: بررسی انگیزه و پشیمانی پس از خرید

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

ترجمه مقاله احساس پشیمانی پس از خرید

 • چکیده
 • مقدمه
 • رویداد فروش و خرید هدیه
 • لذت بردن از خرید  وزیاده روی
 • انگیزه خود هدیه
 • حسرت خرید انجام شده
 • فرضیه های پژوهش
 • روش
 • نتایج
 • جدول 1) ساختار عاملی
 • جدول 2)  آزمون فرضیه و پشتیبانی
 • جدول 3) ساختازر مدل
 • جدول 4) آمار مناسب مدل و  امتیاز مناسب
 • بحث
 • مفاهیم بازاریابی
 • بحث و نتیجه گیری،محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده احساس پشیمانی پس از خرید

هدف: احساس پشیمانی پس از خرید یک فرایند نمایشی است که در آن مصرف کنندگان در خرید محصولات برای خود قائل هستند.  تا به امروز تعیین و ارتباط بین حوزه پشیمانی پس از خرید ناشی از این رفتار تحقیقاتی انجام نگرفته است. هدف از این مقاله بررسی و شناسایی و سوابق این موضوع و اثر تاسف بعد از خرید را بررسی می کند.

طراحی، روش شناسی، رویکرد: این مطالعه ادعا می کند که دو مورد لذت بردن از خرید و زیاده روی در رفتارهای هدیه با تاسف همراه است. در مجموع از 307 خریدار که پاسخ آنها به یک سری از اظهارات در مورد رابطه بین سابقه رفتار خود هدیه و تاسف س از خرید آن جمع آوری شده است. خود هدیه یک ساختار چند بعدی است که متشکل از درمان،جشن و پاداش و لذت بردن است. بررسی تحلیل عامل و مدل سازی AMOS مسیر فعال روابط بین صفات مصرف کننده را  در جهت لذت بردن از خرید و زیاده روی در آن را بررسی می کند.

یافته ها: خریداران با لذت بردن و با مقدار زیاد خود هدیه ای به دلایل مختلف درگیر هستند. ارتباط قوی و مثبتی بین لذت بردن خریداران و پاداش و انگیزه خودهدیه ای شناسایی شده. تنها تاسف در مورد خرید خود هدیه ای در درمان و جشن ها بیشتر مشهود است.

محدودیت های تحقیق: محدودیت عمده برای محدوده سنی 18تا45 سال است که به این معنی است  که افراد مسن تر از نسل خریداران حذف شده اند. این مطالعه بر اهمیت تغییرات در رفتارهای خود هدیه ای و تاسف مصرف کننده بعد از خرید اشاره دارد.

اصالت  و ارزش: این تحقیق اولین بررسی در مورد نگرش لذت باورانه از خرید و مفاهیم انگیزه خود هدیه ای  و تاثیر آن بر تاسف بعد از خرید است

کلیدواژه ها: رفتار مصرف کننده، خرده فروشی، پشیمانی پس ازخرید، خود هدیه ای

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط