عنوان انگلیسی مقاله:

The impactofpre existing attitude and conflict management style on customer satisfaction with service recovery

ترجمه عنوان مقاله: اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع:الزویر ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

5500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

بررسی های پژوهشی رضایت مشتری با احیای خدمات از طریق یک شبکه مدیریتی تعارض، ارزیابی و تعیین اختصاصی نقش گرایش های قبلی بر تعین واکنش مشتری به شکست و ضعف بر رضایت مشتری با تلاش های احیای خدمات اثر می گذارد به علاوه گرایش های قبلی به سمت اثرات شرکت بر پیش بینی مشتری از کسب مدیریت تعارض خدمات دهنگان می باشد. آنها با واکنش های گرایش مثبت مطلوب به یک راه حل مشارکتی در مواجه با نواقص خدماتی است: کسب مدیریت تعارض اثر کمی بر آنهایی که گرایش قبلی منفی دارند می گذارد. یک کسب احیایی مشارکتی و انتظارات بیش از حد برای رضایت مشتری ها ضروری ست. این نتایج وزن و اهمیت نقص خدمات و اهمیت آموزش مناسب در برخورد با احیای خدمات می باشد.

کلید واژه ها: نگرش های قدیمی، مدیریت تعارض، عملکرد خدمات و مشتری، رضایت

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط