عنوان انگلیسی مقاله:

The moderating effect of organisational life cycle stages onthe association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisational performance

ترجمه عنوان مقاله: اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روش های تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تئوری و فرضیه توسعه
 • ارتباط بین استفاده از کنترل ها و عملکرد سازمانی:
 • اثر تعدیل مرحلهOLC
 • اثر استفاده تشخیصی کنترل عملکرد  در سراسر مراحل olc
 • اثراستفاده متقابل از کنترل عملکرد در سراسر مراحل olc
 • روش
 • اندازه گیری متغیر
 • مراحل چرخه سازمانی (PLC)
 • رویکرد استفاده از کنترل ها:
 • جدول 1: تجزیه وتحلیل مراحل PLC
 • عملکرد سازمانی
 • متغیر های کنترل
 • جدول 2: آمار توصیفی: میانگین عوامل OLC  در سراسر آمار
 • نتایج
 • جدول 3: شرح توصیفی متغیر آماری
 • جدول 4: نتایج کنترل تعاملی وتشخیصی
 • ارتباط بین استفاده از کنترل و عملکرد سازمانی
 • جدول 5: نتایج رگراسیون برای تعدیل مراحل OLC در انجمن کنترل  تعاملی و تشخیصی :
 • جدول 6: اهمیت ارتباط بین کنترل تعاملی و تشخيصی در سراسر مرحله  OLC
 • نتيجه گیری  و بحث
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مطالعه حاضر به بررسی اثر تعدیل از چرخه زندگی سازمانی (OLC) با استفاده از کنترل های سازمانی می پردازد. چرخه زندگی سازمانی (OLC) به تجزیه و تحلیل مراحل تولد، رشد، بلوغ می پردازد .داده ها با استفاده از یک نمونه تصادفی از بین 343 مدیر در واحدهای کسب و کار و به وسیله پرسشنامه درسی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تعاملی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد. بلوغ دارای ارتباط مثبت با عملکرد سازمانی می باشد مطالعه با ارائه روش تعاملی مناسب برای کسب وکا ر به سیستم مدیریت و OLC کمک می کند.

کلمات کلیدی: سیستم های کنترل مدیریت، مراحل چرخه زندگی سازمانی، كنترل با استفاده از رویکرد تعاملی، كنترل با استفاده از عملكرد

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط