عنوان انگلیسی مقاله:

The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance

ترجمه عنوان مقاله: اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 34 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری …

هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی در زمینه مالزیایی است.

طراحی/سبک/روش: داده‌ها از 238 دانشجویان و محققان همکار نیمه وقت UM MBA مالزیایی جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در مورد فرهنگ سازمانی و رفتارهای رهبری پاسخ دهنده‌ها و چگونگی اثرگذاری بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبری، ACS، درجه‌بندی جهانی مجزا برای رضایت شغلی و پرسش‌نامه‌های کارایی کلی جمع‌آوری شده بودند. آمارهای توضیحی گزارش شده بودند که بعد از آنها، تحلیل عامل، تحلیل اطمینان‌پذیری، اصلاح پیرسون و آزمایش فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مرتبه‌ای، دنبال شد.

عموماً و با چند استثناء، مشخص شده بود که رفتار رهبری به طور قابل توجهی مرتبط با تعهد سازمانی باشد و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در متعادل‌سازی این رابطه ایفا می‌کرد. مشخص شده بود که رفتار سازمانی به طور قابل توجهی مرتبط با رضایت شغلی باشد ولی مرتبط با کارایی کارمند نبود. با این حال، تنها فرهنگ حمایتی بر رابطه میان تعهد و رضایت اثر گذاشته بود. عوامل و دلالت‌های محتمل برای مدیران بحث می‌شود.

اصلیت/ارزش: این مقاله با منبع دانش موجود در مورد روابط میان رفتارهای رهبری، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کارایی کارمند کمک می‌کند. جنبه‌های مختلف این متغیرها آزمایش شده بود بدین صورت تا بتوان فهم جامع‌تر و گسترده‌تری از عوامل اثرگذار بر سازمان‌ها و کارمندها ارائه کرد.

لغات کلیدی: رهبری، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، مدیریت کارایی، مالزیایی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png