عنوان انگلیسی مقاله:

Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance? An exploratory study

ترجمه عنوان مقاله: آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ مطالعه پژوهشی

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

11500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • هوش هیجانی
 • هوش هیجانی به عنوان یک تعدیل کننده بین سلامت روانی و عملکرد
 • روش
 • روش و نمونه
 • اقدامات
 • هوش هیجانی
 • سلامت روان
 • عملکرد وظیفه
 • عملکرد متنی
 • متغیر کنترل
 • نتایج
 • تحلیل پسین
 • بحث
 • کاربرد هایی برای تحقیق مدیریت آینده
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چیکده مقاله آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟

سابق بر این، محققان اثرات مسقتیم هوش هیجانی بر عملکرد مرتبط با سلامت را بررسی کرده اند. اما همچنان تحقیقات گسترده برای کشف جنبه های دیگر هوش هیجانی در حال انجام است. با استفاده از طراحی چند منبع (مانند اعضای تیم و ناظران، n=57 و در مجموع N=137) و وسایلی با پروتکلهای ارزشگذاری مختلف (مانند داده های توانایی و خود اظهاری). یافته های نظرسنجیهای انجام شده در بخش عمومی انگلستان نشان می دهد که هوش هیجانی تنها تا یک اندازه روابط بین سلامت روانی و جنبه های عملکرد شغلی را تعدیل می کند. در این مقاله، پیامدهای تئوری های مدیریت و عملکرد مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، سلامت روانی، عملکرد شغلی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

تا به امروز دانشمندان اثرات مستقیم از هوش هیجانی در نتایج مرتبط با سلام (باستین، بارنز و نتلبک، 2005؛ گام، کرسر و دالسکی، 2005؛ مارتینز، رامالو و مورین، 2010) را مورد بررسی قرار داده اند. هوش هیجانی به اختصار به عنوان توانایی” به انجام استدلال دقیق در مورد احساسات و توانایی استفاده از احساسات و آگاهی عاطفی به منظور ارتقاء تفکر” تعریف شده است (مایر، رابرتز و بارساد، 2008، صفحه 518).


ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط