عنوان انگلیسی مقاله:

The Awareness And Implementation of Green Concepts In Marketing Mix: A Case of Malaysia

ترجمه عنوان مقاله: آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی: مقاله موردی کشور مالزی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مرور مقالات
  • روش پژوهش
  • نتایج و یافته ها
  • سطح آگاهی از مفاهیم محصول سبز
  • اجرایی سازی بازاریابی سبز در آمیخته‌ بازاریابی شرکت
  • پیوند میان آگاهی و اجرا سازی
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی

در دهه ی اخیر به دلیل افزایش چشم گیر در آگاهی زیست محیطی، مفهوم بازاریابی سبز در سراسر جهان بر سر زبان ها افتاده است. مصرف کنندگان به طور فزآینده ای اهمیت حفاظت از محیط‌ زیست را از طریق انتخاب محصول درک می ‌کنند این در حالی است که شرکت ‌ها هم به طور گسترده ای تاثیر فعالیت ‌های خود بر محیط ‌زیست را در نظر می ‌گیرند. این مقاله به سطح آگاهی در مورد مفاهیم محصول سبز در میان مدیران بازاریابی می پردازد و این که آیا بین آگاهی آن ها و اعتقادات در عملیات روز مره‌ی آنان ارتباطی وجود دارد.

در این مورد بررسی از تولید کنندگان محصولات مربوط به مراقبت شخصی به منظور تحقق اهداف این مقاله در شبه ‌جزیره مالزی انجام پذیرفت. مهمترین نتایج این مقاله این بود که بين آگاهی مديران نسبت به مفاهيم سبز و اعمال برنامه ها و فعاليت های سبز در یک شركت ارتباط معنی داری وجود دارد. این مقاله همچنین همبستگی بین آگاهی مدیران و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ی بازاریابی شرکت را دریافته است. در پاسخ به یافته های کلی این مقاله، چندین توصیه ارایه شده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی سبز، آمیخته‌ بازاریابی، محصول اکولوژیکی

مقدمه

در چند سال گذشته در طول چند سال گذشته، محیط زیست به یک موضوع عمومی مداوم تبدیل شده است. از دهه 1990 به عنوان “دهه زمین” و یا “دهه محیط” یاد می گردد. برخی از مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انسانی است و این امر آگاهی محیط زیست را در بسیاری از نقاط جهان افزایش داده است و این به نگرش خود نسبت به خرید محصولات سبز تبدیل شده است ...

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط