عنوان انگلیسی مقاله:

The Moderating Effects of Involvement on the Relationships Between Satisfaction, Trust and Commitment in e-Banking

ترجمه عنوان مقاله: آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

چکیده مقاله

چکیده مقاله

اکثر پژوهش های قبلی در زمینه وفاداری مشتری بر آثار ابعاد رضایت و اعتماد آنلاین تأکید می کنند. اما پژوهش ها در زمیه نحوه تعدیل این مدل رابطه (در محیط آنلاین) در اثر درگیری مشتری، غیر قطعی تر بوده است. این مقاله بر اساس یک مدل رضایت، اعتماد، تعهد و با توجه به این که درگیری، یکی از پیش شرط های مهم برای وفاداری مشتری است، تأثیر تعدیل کننده درگیری مشتری را بر ارزیابی خدمات بانکداری الکترونیکی بررسی می کند. نتایج تجربی از یک پیمایش آنلاین در انجمن های الکترونیکی مالی، یوزنت و آدرس ایمیل ها جمع آوری شد. از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برای برآورد پارامترهای مدل تأثیرات متقابل استفاده شد.

نتایج، اکثر فرضیات را تأیید می کند و به طور خاص، نقش تعدیل کننده درگیری مشتری را تأیید می کند. تأثیر رضایت آنلاین بر درگیری به طور معناداری برای کاربران بسیار درگیر، بالاتر بود؛ در مقابل، تأثیر رضایت بر اعتماد، ضعیف تر بود. با وجود این، اعتماد مشتری، تأثیر زیادی بر تعهد مشتریان دارای درگیری خرید زیاد داشت و تأثیر ضعیف تری برای مشتریان دارای درگیری ضمیر زیاد داشت. بنابراین نقش متقابل درگیری مشتری، دیدگاه کامل تری را درباره مدل رضایت- اعتماد- تعهد ارائه می کند و بررسی اولیه ای از کارایی استفاده از درگیری را برای درک تصمیمات آنلاین فراهم می کند. درباره نتایج این پژوهش برای مدیریت بازاریابی آنلاین و پژوهش های آتی در این حوزه بحث شده است.    

کلیدواژه ها: مدل رضایت، اعتماد، تعهد، درگیری ضمیر/خرید، اثر متقابل، حداقل مربعات جزئی

مقدمه مقاله

مقدمه

وابستگی کاربران به اینترنت برای جستجوی اطلاعات و نیز تصمیم گیری خرید و در نتیجه ایجاد روابط آنلاین بلندمدت افزایش یافته است (شانکار، اسمیت و رانگاسوامی 2003). با وجود این، تمایل بسیاری از افراد به انتخاب کانال های الکترونیکی نشان می دهد که به پژوهش هایی نیاز داریم تا درک کامل تری از نحوه به خطر افتادن وفاداری مشتری در محیط های آنلاین داشته باشیم (اسمیت، منون و سیواکومار 2005).

هرچند روابط آنلاین بین رضایت، اعتماد و تعهد، از جهات مختلف مشابه با روابط آفلاین هستند اما تفاوت های مهمی نیز وجود دارد (برای مثال جارونپا، تراکتینسکی و ویتال 2000؛ جانسون 2007؛ شانکار، اسمیت و رانگاسوامی 2003؛ شانکار، اوربان و سلطان 2002).

 

 
 
 
 

مطالب مرتبط