عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of Support Programs on Corporate Strategies of Small and Medium Sized Enterprises

ترجمه عنوان مقاله: آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع و فرضیات
 • استراتژی های سطح شرکت SME ها
 • جدول 1. استراتژی SME ها
 • استراتژی های محصول
 • استراتژی های بازار
 • برنامه های پشتیبانی از SME
 • پشتیبانی تکنولوژیکی
 • پشتیبانی آموزشی
 • پشتیبانی مالی
 • پشتیبانی از ماشین آلات/ تجهیزات/ زیرساخت
 • پشتیبانی از بازاریابی
 • پشتیبانی مشاوره ای
 • متدولوژی
 • هدف پژوهش
 • نمونه و جمع آوری داده ها
 • مدل پژوهش
 • شکل 1. روابط بین پشتیبانی ارائه شده به SME ها و استراتژی های سطح شرکت SME ها
 • تحلیل ها و نتایج
 • میانگین ها و انحراف معیارها
 • جدول 2. میانگین ها و انحراف معیارها
 • تحلیل همبستگی
 • جدول 3. ضرایب همبستگی
 • تحلیل رگرسیون و آزمون فرضیات
 • جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون که برای تعیین تأثیر پشتیبانی از SME بر استراتژی محصول انجام شد
 • جدول 5. نتایج تحلیل رگرسیون که برای تعیین تأثیر پشتیبانی از SME بر استراتژی بازار انجام شد
 • شکل 2. مدل پژوهش نهایی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت …

سازمان های کوچک و متوسط (SME ها) به سازمان های استراتژیک در اقتصاد جهانی شده کشورها تبدیل می شوند. SME های ترکیه ای برای سازگاری با استانداردهای اتحادیه اروپا (افزایش کارایی و بهره وری، بهبود کیفیت، توسعه تکنیک ها و فرایندهای جدید تولید، توسعه محصول و تکنولوژی) در طول دوره پیوستن به اتحادیه اروپا در چارچوب اتحادیه گمرکی و تصمیمات هلسینکی با مشکلاتی مواجه هستند. این وضعیت باعث شده است تا سیاست ها و استراتژی های پشتیبان وارد دستور کار SME ها بشود. در این مطالعه، پشتیبانی از SME ها ارزیابی شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار پشتیبانی های ارائه شده بر استراتژی های تجاری SME ها بود. از سال 2011 تا 2012 پیمایشی بر روی 396 سازمان کوچک و متوسط منطقه صنعتی سازماندهی شده کایزری در ترکیه انجام شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که پشتیبانی تکنولوژیکی، آموزشی و مشاوره ای بر استراتژی های محصول و بازاریابی SME ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه ها: برنامه های پشتیبانی؛ استراتژی های سطح شرکت؛ SME ها

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225