عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of social media adoption by B2B organizations

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

$$$: فقط 31500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11  صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بازنگری مطالب قبلی
 • رسانه اجتماعی
 • مدل پذیرش فناروی (TAM )
 • سودمندی و کاربرد ساده درک شده
 • قابل شرح بودن و تصویر نتایج
 • موانع و نواوری های سازمانی درک شده
 • مدل و فرضیه های تئوریک
 • روش
 • تحزیه و تحلیل و یافته ها
 • روند ها دراستفاده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B
 • نتایج تست مدل
 • مثلث سازی یافته ها
 • بحث و تبادل نظر
 • نتیجه گیری ها
 • محدودیت ها و تحقیق آینده
 • ضمیمه A
 • ضمیمه B
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

این بررسی در عدم دانش کافی در مورد پتانسیل رسانه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی در محیط های صنعتی مشارکت دارد و این کار بر فاکتور هایی تمرکز می کند که پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B را مشخص می سازد. مدل مفهومی که مدل پذیرش فناوری و تئوری منبع محور را سبب می گردد، با استفاده از داده های کمیتی سازمان های B2B در انگلستان توسعه یافته و آزمایش می گردد.

یافته ها نشان می دهند که سودمندی درک شده رسانه اجتماعی درون بافت های سازمانی B2B از طریق تصویر، راحتی کاربرد و موانع درک شده مشخص می گردد. علاوه براین، نتایج نشان می دهند که پذیرش رسانه اجتماعی به طور چشم گیری تحت تاثیر نوآوری سازمانی و سودمندی درک شده می باشد. متعادل سازی نقش نوآوری سازمانی آزمایش می گردد اما پشتیبانی مشاهده نمی گردد. نتایج صنعت بیشتر از طریق 9 مصاحیه کیفیتی با مدیران ارشد B2B صفحه گذاری می گردند که به سود اضافی و بینش های عمیق درون محرک های پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B می انجامد.

کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی، B2B، تصویب، مدل پذیرش فناوری، نظریه مبتنی بر منابع

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط