عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the world of knowledge management: agreements and disagreements in the academic/practitioner community

ترجمه عنوان مقاله: کشف دنیای مدیریت دانش: توافق ها و اختلاف نظرها در میان پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه

$$$: رایــــــگــان

سال انتشار: 2005

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

هدف:

در طی پانزده سال گذشته، مدیریت دانش از طریق پیشرفتها و دیدگاه های جدید از نسلی به نسل دیگر تغییر یافته است. پژوهشگران بیشماری روش شناسی‌ها، چارچوب‌ها، تکنولوژی ها ارائه داده اند و در باره مسائل گوناگون مدیریت دانش از جنبه نظری و عملی بحث کرده اند. ولی با این وجود، مدیریت دانش هنوز نیازمند رشد و توسعه است و در دوران کودکی خویش سیر می کند. این مقاله با هدف کشف دنیای مدیریت دانش از دیدی متفاوت، به مرور وضعیت جاری و تحلیل توافق ها و اختلاف نظرهای عمده میان محققان و پژوهشگران جهت مشخص کردن موارد کلیدی می پردازد که نیاز به تحقیق بیشتر دارند.

طرح/روش شناسی/رویکرد: نویسندگان تلاش می کنند تا توافق ها و اختلاف نظرهای میان پژوهش گران در حوزه مدیریت دانش را با رویکردی پیوسته و مبتنی بر طیف وسیعی از آثار منتشرشده شامل مقالات، کتابها، گزارشهای تحقیق و وب سایت ها مرور و تحلیل کنند.

یافته ها: بر پایه توافق های عمده میان محققان در نسل سوم مدیریت دانش باید بررسی ها و تحقیقات بیشتری دنبال و پیگیری شود.

محدودیت ها/ مفاهیم ضمنی پژوهش: موارد کلیدی که در اینجا مشخص شده است نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. به دنبال تاکید بر دانش فردی در دهه های 1980/1970 و تاکید بر دانش جمعی در دهه های 2000/1990، نسل سوم مدیریت دانش باید: معیارهایی جهت ارزیابی مدل ها، روش ها و رویکردها ارائه دهد؛ نظامهایی جهت سنجش دانش، سرمایه ذهنی و دیگر دارایی های دانشی تولید کند؛ از فناوری های مدرن برای انتقال دانش عینی استفاده کند؛ و مدیریت دانش را در دیگر حوزه های زندگی اجتماعی نیز به کارگیرد. همچنین نیاز به شفاف سازی معانی متفاوت در رابطه با مفاهیم متنوع در حوزه مدیریت دانش نیز در اینجا بحث می شود.

ابتکار/ارزش: ویژگی متمایز این مطالعه آن است که بر جای دادن مدیریت دانش در زمینه وسیع تری از بحثهای محققان و پژوهشگران تاکید می کند، بدین ترتیب موارد کلیدی قابلیت بیشتر برای درک و فهم پیدا کرده اند.

نوع مقاله: مروری

کلیدواژه ها: مدیریت دانش، تئوری سازمانی، برتری رقابتی

 

 

مطالب مرتبط