عنوان انگلیسی مقاله:

Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era

ترجمه عنوان مقاله:  پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

$$$: رایـــــــــگـــان

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 5 صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

چکیده مقاله

چکیده پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

با نگاه عمیق تر به اقتصاد دانشی، در می یابیم كه متأسفانه بسیاری از مفروضا ت پایه ای كه با نام مدیریت آموزش داده می شود و به اجرا در می آید از رده خارج شده است. بیشتر فرضی ههای ما در مورد كسب و كار، فناوری و سازمان دست كم به 50 سال پیش برمی گردد. عمر این مفروضات به پایان رسیده است. ما در اقتصاد دانش محور قرار داریم، اما سیستم دولتی و مدیریت ی ما در عصر صنعتی متوقف شد. زمان آن فرا رسیده است كه مدل جامع جدیدی ارائه شود.

این امر در مورد موضوع رهبری اهمیت خاصی پیدا می كند. علی رغم این واقعیت كه رهبری عامل هسته ای در رو در رویی سازمانها با چالشهای جهان گذرا در عصر دانش است، می بینیم كه بحثهای اندكی از الگوهای رهبری برای عصر دانش وجود دارد. آسبورن، هانت و جاچ (2002) عنوان می كنند كه تغییری ناگهانی در دیدگاه رهبری ضروری است تا به دیدگاه های فراتر از دیدگاههای سنتی پذیرفته شده، برسیم. جهان بوروكراسی سنتی به وجود آمده، تنها یكی از بافتهای بسیاری است كه وجود دارد.

پیچیدگی علم در رهبری عصر دانش

ما با توسعة چارچوبی برای رهبری در بافت بی ثبات و با تغییرات زیاد عصر دانش، بررسی این نقص را آغاز می كنیم. در علم پیچیدگی واحدهای متعامل در قالب سیستم های انطباقی پیچیده رشد و تعالی می یابند و هیچ واحدی حضور منفرد و شاخص ندارد. همه در رشد و تعالی یكدیگر و كل سیستم تلاش می كنند. با به كارگیری مفهوم سیستم های انطباقی پیچیده، فرض می كنیم رهبری نه تنها موقعیت و اختیارات، بلكه باید پویایی متعامل و نوظهور نیز باشد. منظور از پویایی متعامل و نوظهور كنش متقابل پیچید های است كه از آن انگیزه و نیروی محرك برای عمل و تغییر ظهور می كند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط