عنوان انگلیسی مقاله: Organizational Science in a Postmodern Context

ترجمه عنوان مقاله: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

$$$: رایـــــــــگـــان

سال انتشار: 1996

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 27 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

ترجمه قسمتی از مقاله

قسمتی از ترجمه مقاله علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

توافق گسترده ای وجود دارد که، حداقل در جهان غرب، بخش اعظم قرن حاضر تحت سلطه یک آرایه به هم پیوسته از مفاهیم  که واپسگرایانه می توان آن را مدرنیست نامید. این مفاهیم، به نوبه خود، به شرایط مختلف تکنیکی موادی مربوط می شوند، بسیاری از اشکال زندگی نهادی را در محاصره خود می گیرند و طیف وسیعی از شیوه های فرهنگی به عنوان مثال، در ادبیات، هنر، معماری و صنعت را تحت تاثیر خود قرار می دهند. تحلیلگران، اغلب با استفاده از واژه های مدرنیته برای تأکید بر ترکیب ویژگی های اقتصادی، تکنولوژیکی و نهادی (گیدنز، 1990؛ جیمسون، 1984) و مدرنیسم برای صحبت در باره الگوبرداریهای فکری و فرهنگی، بر جنبه های مختلف این دوره تمرکز  می کنند (لونسون، 1984؛ فراسینا و هریسون، 1982).

در حالی که تا همسانی هم رایی کامل راه دور و درازی باقی است، این نیز به طور کلی به رسمیت شناخته شده است که این مجموعه های مرتبط از بارورهای مدرنیستی به آرامی در حال از دست دادن مفهوم تعیین کننده اعتبار خود هستند. این آگاهی از چنین انفصال و تفکیکی به انحاء مختلف در آثار نوشتاری مرتبط با مرگ تاریخ طبیعت، فرد، هویت منسجم، ارائه هدفمند، جامعه شناسی مدرن، روانشناختی تجربی، نظریه ادبی و فلسفه فهرست شده است.

آثار فوق الذکر و دیگر آقار در حال حاضر به بررسی مشکلات و پتانسیل های زندگی در زمینه پست مدرن پرداخته اند: به تاسی از نقد فرار رابرت کوپر از جهت گیری سیستمی نظریه سازمانی مدرن، انسان ناچار از توقف و اندیشه درباره خود علم سازمانی می گردد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط