عنوان انگلیسی مقاله: Customer satisfaction using low cost carriers

ترجمه عنوان مقاله:  رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

$$$: رایـــــــــگـــان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

چکیده مقاله

چکیده رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

حامل کم هزینه (LCCS) یک مزیت رقابتی نسبت به حامل های خدمات کامل (FSCS) است که در چندین کشور به دلیل کرایه های پایین تر و سطوح مشابه شان از کیفیت خدمات را دارا هستند. همه مشتریان نیاز هایشان به طور یکسان نیست، و ویژگی های بازار موجود در صنعت (LCCS) ممکن است در نگرش مشتریان نفوذ کند. بنابراین، این مطالعه به بررسی اهمیت نسبی از کیفیت خدمات شناخته شده و همچنین ارتباط بین درک کیفیت خدمات، رضایت مشتری و قصد رفتاری با استفاده از روش چند بعدی می پردازد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ابعاد قابل توجهی از رضایت مشتری، ملموس و قابل پاسخ گویی هستند. علاوه بر این، این مطالعه عواقب قابل توجهی از رضایت مشتری از جمله ارتباطات دهان به دهان، نیت خرید، و رفتار شکایت را نشان می دهد. بر اساس این نتایج، حامل باید ملموس و قابل پاسخ گو بودن را برای افزایش رضایت مشتری و نیات رفتاری توسعه دهد.

واژگان کلیدی: حامل های کم هزینه، ادراک کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری

مقدمه رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

بازار هواپیمایی داخلی کره بسیار رقابتی است که ناشی از ظهور حامل های کم هزینه است. نرخ صندلی مسافر ارائه شده توسط هواپیماهای سامسونگ، ججو آیر، ینگنام آیر، جین آیر و بوسان آیر همچنان به رغم بحران اقتصاد جاهنی رو به افزایش است. جو، لام، هنشر و چن و کو (2008) گزارش شده است که مسافران از نظر قیمت و کیفیت خدمات در هنگام انتخاب شرکت های هواپیمایی است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط