عنوان انگلیسی مقاله:

On differences between organizational learning and learning organization

ترجمه عنوان مقاله: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

سال انتشار: 2001

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تفاوت های موجود
 • مشخصه های موجود
 • میزان اصول و قواعد
 • گروه های هدف
 • جدول 1: تفاوت بین یادگیری سازمانی و ساز مان یادگیرنده
 • ابعاد مکمل
 • ماهیت یادگیری
 • موقعیت دانش
 • شکل 1: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 • تجزیه و تحلیل مفاهیم
 • یادگیری سازمانی قدیمی
 • سازمان یادگیرنده
 • یادگیری سازمانی جدید
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

این مقاله نگاه متفاوتی به مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دارد.از آنجا که به نظر می رسد در مورد این دو مفهوم هنوز ابهام وجود دارد هدف ما مشخص کردن تفاوت دو مفهوم موجود است. یادگیری سازمانی مراحل موجود است در حالیکه سازمان یادگیرنده حالت ایده آل سازمان است. با هر حال تفاوت بین مفهوم اجتماعی و سنتی ازیادگیری سازمانی با استفاده از مفهوم موجود چندان واضح نمی باشد. از این رو برای بهبود تفاوت وتمایز موجود دو چیز مکمل پیشنهاد شده است: ماهیت یادگیری و مکان دانش، این دو تفاوت ممکن است تمایز بین دو دیدگاه و یادگیری سازمانی را ساده تر کند.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری، مدیریت دانش

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

اغلب اوقات افراد دو مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را دو مفهوم قابل معاوضه می دانند در حالی که این دو واژه مترادف نمی باشد. در حالی که مدت و زمان یادگیری سازمانی مسکوک نمی باشد، این امر می تواند به آسانی و بوسیله تفاوت وتغییر در زبان ها توضیح داده شود. سازمان یادگیرنده شکل سازمانی است که دانشمند و درپی یادگیری است می باشد (با یادگیری سازمانی مقایسه کنید) و در انتها ضوابط و شرایط در هم آمیخته می شوند استفاده از ادبیات موجود برای درک تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مشکل است در این مقاله من یک مرور کلی از ادبیات موجود ارایه کردم اگر چه همه آنها پذیرفته نشده اند ولی من سعی میکنم تا آنها را واضح تر کنم، اگرچه مفهوم سازمان یادگیرنده مربوط به قرن 10 است ولیکن هنوز هم چندان واضح نمی باشد…