عنوان انگلیسی مقاله:

The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector

ترجمه عنوان مقاله: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • سازمان صنعتی (O/I)
  • دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) و شایستگی اصلی
  • دیدگاه مبتنی بر دانش (KBV)
  • کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • مفهوم سرمایه فکری(IC ) و اجزای آن
  • اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیر انتفاعی

هدف این مقاله، آزمون پنج مفهوم کلیدی مدیریت استراتژیک: سازمان صنعتی (I/O )، دیدگاه مبتنی بر منابع ((RBV، دیدگاه مبتنی بر دانش ((KBV، کارت امتیازی متوازن (BSC) و سرمایه فکری (IC) در بافت غیر انتفاعی است و تعیین اینکه کدام یک در بخش غیر انتفاعی کاربرد بیشتری دارد. این مقاله، مفاهیم بالا را در  محیط غیر انتفاعی منحصر بفرد مرور می کند. مفهوم IC در بافت غیر انتفاعی در مقایسه با دیگر مفاهیم مدیریت استراتژیک، کارآمدتر است. IC یک منبع مهم است که سازمانهای غیر انتفاعی برای کسب مزیت استراتژیک پایدار نیازمند توسعه آن هستند.

این مقاله به تکمیل ادبیات نوظهوری کمک می کند که بیان می دارد مفهوم IC کارآمدترین مفهوم مدیریت استراتژیک در  بخش های غیر انتفاعی است. آشنایی بیشتر با مفهوم IC در این بخش، بعنوان نتیجه این مقاله، احتمالا موجب انجام تحقیقات بیشتر توسط متخصصان و دانشگاهیان خواهد شد. تحقیقات سیستماتیک کمتری در مورد قابلیت کاربرد مفهوم مدیریت استراتژیک در بافت غیر انتفاعی به وقوع پیوسته است. این مقاله به عنوان اولین تلاش برای پر کردن این شکاف موجود عمل می کند.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سازمان های غیر انتفاعی، مدیریت استراتژیک

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیر انتفاعی

امروز سازمان های غیر انتفاعی(NPOs) به طور عموم در یک محیط دارای رقابت بالا، فعالیت می کنند که مشخصه آنها تقاضای فزآینده از طرف جامعه، است. نیاز به مفاهیم مناسب مدیریت استراتژیک که قادر به هماهنگی با محیط های منحصر به فرد غیرانتفاعی باشند به گونة وسیعی مورد پذیرش واقع شده است.

حوزه مدیریت استراتژیک در سه دهه اخیر، برجسته و چشمگیر شده است. بیشتر مفاهیم مدیریت استراتژیک، مانند: سازمان صنعتی (O/I) دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) دیدگاه مبتنی بر دانش (KBV) کارت امتیازی متوازن (BSC) و سرمایه فکری (IC) پا به عرصه ظهور گذاشته اند. به هر حال بر خلاف سایر مفاهیم استراتژیک، سرمایه فکری روی شاخصهای کیفی و غیرمالی برای دورنماهای استراتژیک آینده تاکید دارد و شاید بتواند با محیط منحصربه فردی که سازمانهای غیرانتفاعی درآن فعالیت می کنند، هماهنگ شود.

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط