عنوان انگلیسی مقاله:

Brand equity, barnd loyalty and consumer satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: ارزش ویژه برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل تحقیق
 • مدل مفهومی
 • متغیر مستقل:کیفیت خدمات
 • متغیر مستقل: سازش و توافق درونی
 • متغیر مستقل: شناسایی نام تجاری
 • متغیر مستقل: تناسب شیوه زندگی
 • میانجی: رضایت مصرف کننده
 • متغیر وابسته
 • توسعه فرضیه
 • تاثیر توافق شخصی (درونی) بر رضایت مصرف کننده
 • تاثیر و شناسایی نام تجاری بر رضایت مصرف کنندگان
 • تاثیر تناسب شیوه زندگی بر رضایت مصرف کننده
 • تاثیررضایت مصرف کننده بر وفاداری نام تجاری
 • روش
 • جمع آوری داده ها ونمونه
 • اندازه گیری
 • نتایج توصیفی
 • مدل اندازه گیری
 • تاثیرات ارزش ویژه برند بر رضایت مصرف کننده
 • تاثیر رضایت مشتری و ارزش ویژه برند بر وفاداری نام تجاری
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده

چکیده ترجمه ارزش ویژه برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

هدف این تحقیق بررسی تاثیرات واسطه ای رضایت مصرف کننده بر ارتباط میان ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و وفاداری نام تجاری در صنعت هتل و رستوران است. براساس یک نمونه از 378 مشتری و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، پنج بعد از ارزش ویژه، کیفیت فیزیکی، رفتار کارمندان، تجانس درونی ایده آل، شناسایی برند و تجانس شیوه زندگی، تاثیرات مثبتی بر رضایت مصرف کننده دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رضایت مشتری بطور نسبی اثرات رفتار کارکنان بین تجانس درونی ایده آل و شناسایی نام تجاری و وفاداری نام تجاری وساطت می کند. اثرات کیفیت فیزیکی و تجانس شیوه زندگی در وفاداری بنام تجاری کاملا توسط رضایت مصرف کننده فراهم شده است.

کلید واژه: ارزش ویژه برند، رضایت مصرف کننده، وفاداری به نام تجاری

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله ارزش ویژه برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

رضایت مشتریان برای موفقیت شغلی بلند مدت ضروری است ویکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی در بازاریابی می باشد.به دلیل اینکه رضایت مشتریان یک شاخص اساسی موفقیت شغلی بلند مدت به حساب آمده است، اکثر تحقیقات به رضایت مصرف کننده و تاثیر آن بر ارزیابی بعد از مصرف مصرف کنندگان مانند وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار می دهند. عمیقاً پذیرفته شده است که مصرف کنندگان راضی کمتر حساس به قیمت بوده وکمتر توسط هجوم رقیبان تحت تاثیر قرار می گیرند و به شرکت و موسسه بیشتر از مشتریان نا راضی وفادار هستند،اگر چه تحقیقات قبلی ارتباط بین رضایت مشتری و  وفاداری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده است.

تنها بررسی ها و مشاهدات محدودی در تاثیر رضایت مصرف کنندگان  در ارتباط میان ارزش ویژه برند و وفاداری بنام تجاری وجود داشته است. اکینسی و داوزومسی یک مدل مفهومی قبلی و نتیجه رضایت مصرف کننده را در صنعت مهمانداری مورد گسترش قرار داده اند. آنها نشان داده اند که رضایت مشتریان ارتباط میان دو جزء از ارزیابی خدماتی (کیفیت ارزیابی) خدمات خود تجانس و تمایل به بازگشت را وساطت می کند.

پروژه های مرتبط

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط