عنوان انگلیسی مقاله:

Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour

ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های بازاریابی، ریسک، و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنلاین

$$$: فقط 29500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی و فرضیه‌ها
 • استراتژی های بازاریابی
 • ریسک های محصول
 • ریسک های وب سایت فروشنده
 • اعتماد مشتری
 • نیت خرید
 • مدل ارائه شده
 • روش
 • شرکت کنندگان
 • تعیین و جمع آوری نمونه
 • اقدامات
 • تحلیل داده ها
 • تحلیل SEM
 • نتایج
 • برازش مدل
 • تست فرضیه
 • بحث
 • مسائل نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله استراتژی های بازاریابی، ریسک، و اعتماد مصرف کننده در رفتار خرید آنلاین

با توجه به رشد سریع خرید آنلاین، ادبیات نظری مقالات موجود، در مورد روابط متقابل بین عوامل ریسک ادراک شده، آثار بازاریابی و تأثیر آن‌ ها روی محصول و اعتماد مصرف کننده بر وب سایت فروشنده، مطالب زیادی بیان نکرده اند. تمرکز این پژوهش، روی دیدگاه‌ های گردشگران در استفاده از رزرو اینترنتی برای تعطیلات خود، می‌باشد. یافته‌ها حاکی از وجود ارتباط بین ریسک‌ های ادراک شد ی اینترنتی و تأثیر نسبتا مساوی محصول و ریسک‌ های کانال الکترونیکی روی اعتماد مصرف کنندگان می باشد و قصدخرید آنلاین، تحت تأثیر محصول و اعتماد مشتری کانال الکترونیکی است. آن‌ ها همچنین نشان دادند که بین استراتژی های بازاریابی و ریسک‌ های ادراک شده ارتباط وجود دارد و برای پیشرفت بیشتر گردشگری خرید الکترونیکی، پیشنهادات مدیریتی ارائه می‌دهند.

کلمات کلیدی: رفتار برنامه ریزی شده، ریسک در نظر گرفته شده، سفر و گردشگری، اعتماد مصرف کننده

نیاز به رشد دانش، نظریه ها و مدل های رفتار مصرف کننده اینترنت با توجه به تکامل تجارت الکترونیک، به عنوان یک جنبه حیاتی از تقاضای مشتری و استراتژی بازاریابی است. از این رو رفتار خرید آنلاین باید بیشتر مطالعه شود…

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

 

مطالب مرتبط