آموزش پروپوزال نویسی

پروپوزال نویسی

بخش های پروپوزال (فصل اول پایان نامه)

  دانلود فایل راهنمای نگارش آموزش پروپوزال نویسی

فصل دوم پایان نامه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع
 • پیشینه پژوهش: پژوهشات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
 • جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه
 • معرفی سازمان: معرفی و تشریح سازمان مورد مطالعه.
 • چهارچوب نظری: تشریح متغیر های پژوهش
 • مدل مفهومی: مدل رابطه بین طرح نظری(تئوری)وکار جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.

نگارش فصل سوم پایان نامه یا روش شناسی پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • روش و طرح کلی پژوهش: اشاره به روش پژوهش از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
 • جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
 • متغیرهای پژوهش: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
 • ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
 • شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری (تجزیه و تحلیل): معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه
 • روایی و پایایی: بررسی قابلیت اطمینان و اعتبار

نگارش فصل چهارم پایان نامه یا تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 • مقدمه: معرفی محتوای فصل
 • توصیف داده ها (آمار توصیفی): جداول و نمودارهای توصیفی
 • آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات (آمار استنباطی): متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.
 • مدل اولیه و نهایی پژوهش: بررسی ضریب تاثیر

نگارش فصل پنجم پایان نامه یا بحث و نتیجه گیری

 • مقدمه: معرفی و محتوای فصل
 • خلاصه پژوهش: خلاصه سه فصل
 • خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم
 • بحث: مقایسه پژوهشات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
 • نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از پژوهش
 • محدودیت های پژوهش: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق
 • راهکارهای پژوهش
 • پیشنهادهای برخاسته از پژوهش
 • پیشنهادهایی به سایر محققین

  درخواست مشاوره پایان نامهپروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123