راهنمای نگارش پایان نامه

http://modir3-3.ir/images/Thesis_modir123.com.png

فصل اول: كلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • مبانی نظری تحقیق ( شامل تعاریف ، الگوها و مدل های مطرح )
 • پیشینه پژوهش
 • مروری بر پژوهش های داخلی
 • مروری بر پژوهش های خارجی
 • چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روش های گردآوری داده ها
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها
 • روش اجرا

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • توصیف جمعیت شناختی نمونه تحقیق
 • شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق
 • تحلیل داده ها متناسب با سئوالها و فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • تحلیل بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق
 • بحث و جمع بندی
 • تبیین مدل نهایی تحقیق (در صورت ارائه مدل)
 • پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق
 • پیشنهادات كاربردی
 • پیشنهادات سیاستگذاری
 • پیشنهادات جهت تحقیقات آینده

منابع

 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

ضمائم

 • نمونه ای از ابزارهای گردآوری داده ها
 • شواهد مستند گردآوری داده ها
 • نتایج تحلیل نرم افزاری داده ها

كلیه منابع فارسی و انگلیسی بر اساس سبک APA تهیه شود.

  دانلود فایل راهنمای نگارش

http://modir3-3.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.png